เข้าสู่ระบบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หน้าหลักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ > โปรแกรมคำนวนภาษีสมาชิกลาออก
โปรแกรมคำนวณภาษีเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ
กรุณากรอกรายละเอียด ผลการคำนวณภาษีเงินได้
สิ้นสุดสมาชิกภาพในกรณี ออกจากงาน
  ออกจากกองทุนโดยไม่ออกจากงาน
เงินที่ได้รับจากกองทุนทั้งหมด บาท
เงินสะสม (ไม่รวมเงินสมทบ และผลประโยชน์ทั้ง 2 ส่วน) บาท
อายุสมาชิกกองทุน ปี
อายุของท่านในปัจจุบัน ปี
อายุงานกับบริษัทนายจ้างปัจจุบัน  ปี
 


หมายเหตุ : การคำนวณภาษีข้างต้น เป็นการประมาณการ ณ วันที่ท่านกรอกข้อมูล