เข้าสู่ระบบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ลูกจ้างสามารถเรียกดูข้อบังคับกองทุน จากคณะกรรมการกองทุนมาศึกษาอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะในเรื่องต่อไปนี้


    1. คุณสมบัติของการเป็นสมาชิกกองทุน
    2. อัตราเงินสะสมที่ลูกจ้างส่งเงินเข้ากองทุน: ต้องอยู่ในช่วง 2 - 15% ของค่าจ้าง
    3. อัตราเงินสมทบที่นายจ้างจ่ายเพิ่มเติมให้ : ต้องอยู่ในช่วง 2 - 15% ของค่าจ้าง 
    4. เงื่อนไขต่างๆ เมื่อสิ้นสมาชิกภาพ เช่น เงื่อนไขการลาออกจากกองทุน รูปแบบการรับเงิน เป็นต้น
    5. อื่นๆ เช่น ระยะเวลาในการจ่ายเงินคืน เป็นต้น

วิธีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีดังนี้


    1.กรอกใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
    2.กรอกข้อมูลในหนังสือแต่งตั้งผู้รับผลประโยชน์ ควรระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์และสัดส่วนเงินที่จะได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในกรณีที่สมาชิกเสียชีวิต

    นอกจากนี้ ควรจดข้อมูลไว้เตือนความจำด้วย เผื่อจำเป็นต้องใช้ในอนาคต เช่น เมื่อครั้งแรกที่สมัครสมาชิก คุณยังโสดและแจ้งชื่อผู้รับประโยชน์เป็นคุณพ่อคุณแม่ แต่เมื่อคุณแต่งงานและมีบุตร ก็อาจต้องการเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์เป็นชื่อคู่สมรส หรือบุตรแทน คุณก็จะได้รีบติดต่อกรรมการกองทุนเพื่อขอเปลี่ยนชื่อผู้รับประโยชน์ได้ทันที