เข้าสู่ระบบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีหน้าที่ต้องรักษาสิทธิและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งต้องติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง โดยสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกกองทุน
มีดังนี้

 


 

 

 

รายเดือน

 

 


นายจ้างจะหักเงินจากเงินเดือนของสมาชิกเพื่อนำส่งเข้ากองทุน ทั้งนี้ การหักเงินสะสมของสมาชิกเข้ากองทุนให้เป็นไปตามอัตราที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2 และไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินเดือน และนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าเงินสะสมของสมาชิก ดังนั้น สมาชิกมีหน้าที่ตรวจสอบยอดเงินนำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพว่าถูกต้องหรือไม่ โดยตรวจสอบจากสลิปเงินเดือนที่สมาชิกได้รับจากนายจ้างทุกเดือน เทียบกับ รายงานสรุปยอดเงินของกองทุนที่สมาชิกจะได้รับทุก 6 เดือน

 

 

รายครึ่งปี (6 เดือน)

 


บริษัทจัดการจะจัดส่งรายงานสรุปยอดเงินของกองทุนราย 6 เดือน ที่แสดงยอดเงินสะสมและเงินสมทบให้สมาชิกภายในเดือนมกราคมและกรกฎาคมของทุกปี ซึ่งสมาชิกควรตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

 


1. เงินสะสม : ดูว่ายอดเงินรวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันรายงานว่าตรงกับยอดเงินที่เข้ากองทุนในแต่ละเดือนหรือไม่
2. เงินสมทบ : ดูว่ามียอดเงินตามที่กำหนดในข้อบังคับกองทุนหรือไม่
3. จำนวนหน่วย : ดูว่าเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่มีการจ่ายเงินเข้ากองทุนเพิ่มขึ้น
4. มูลค่าต่อหน่วย : หากมูลค่าเพิ่มขึ้น แสดงว่าผลประกอบการของกองทุนดีขึ้น แต่หากมูลค่าลดลง แสดงว่าผลประกอบการของกองทุนลดลง

รายปี

 


1. สมาชิกควรเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานของกองทุน รวมทั้งทิศทางการดำเนินงานในปีต่อไป โดยเฉพาะในเรื่องผลการดำเนินงานของกองทุน ซึ่งในการประชุมสมาชิกสามารถซักถามข้อสงสัยได้
2. ข้อมูลสำคัญ ที่สมาชิกควรทราบ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น

 

- ใครเป็นกรรมการกองทุนในที่ทำงานของคุณ ควรทราบเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- ใครเป็นผู้จัดการกองทุน (บริษัทจัดการ) ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- นโยบายการลงทุนของกองทุนเป็นอย่างไร ปัจจุบันกองทุนลงทุนในอะไรบ้าง และมีทางเลือกการลงทุนหรือไม่
- มีความเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนบ้าง

อื่น ๆ

 


สมาชิกควรแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลของตนเองทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ชื่อ-สกุล, ผู้รับผลประโยชน์