เข้าสู่ระบบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หน้าหลักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ > เรื่องน่ารู้สำหรับสมาชิกกองทุน > การคงเงินไว้ในกองทุน/การโอนย้ายกองทุน

กรณีขอคงเงินไว้ในกองทุนกฎหมายกำหนดไว้ว่า เมื่อลูกจ้างรายใดสิ้นสมาชิกภาพเพราะออกจากงานไม่ว่าด้วยเหตุใด ลูกจ้างรายนั้นมีสิทธิคงเงินทั้งหมดที่มีสิทธิได้รับไว้ในกองทุนและคงการเป็นสมาชิกต่อไป โดยลูกจ้างและนายจ้างไม่ต้องจ่ายเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุน ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับกองทุน โดยระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันที่ออกจากงาน


กรณีที่สมาชิกแจ้งความจำนงขอโอนย้ายไปยังกองทุนอื่น สมาชิกอาจขอรับเงินได้ 2 วิธี คือ บริษัทจัดการเดิมส่งมอบเช็คให้แก่คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งต่อให้สมาชิกนำไปมอบให้แก่บริษัทจัดการใหม่ หรือบริษัทจัดการเดิมส่งเช็คให้แก่บริษัทจัดการใหม่โดยตรง
 

ข้อพึงระวัง


หากสมาชิกลาออกจากกองทุนโดยที่อายุยังไม่ครบ 55 ปีบริบูรณ์ และเป็นสมาชิกกองทุนมาไม่น้อยกว่า 5 ปี สมาชิกอาจจะเสียผลประโยชน์จากเงินสมทบที่จะได้รับไม่เต็มจำนวน อีกทั้งเงินที่ได้รับจากกองทุนในส่วนของเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสะสม/เงินสมทบ จะต้องถูกหักภาษีด้วย