เข้าสู่ระบบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

การสิ้นสมาชิกภาพอาจเกิดจากการเกษียณอายุ ออกจากงาน โอนย้ายกองทุน หรือสมาชิกเสียชีวิต สมาชิกควรศึกษาวิธีการขอรับเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจาก คณะกรรมการกองทุน เนื่องจากแต่ละกองทุนอาจมีวิธีการที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยส่วนใหญ่บริษัทจัดการจะจ่ายเป็นเช็คให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

 

1. กรณีสมาชิกเกษียณอายุ/ออกจากงาน
สมาชิกติดต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อให้แจ้งการสิ้นสมาชิกภาพของสมาชิกพร้อมส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้บริษัทจัดการทราบ หลังจากนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการส่งเงินให้สมาชิกโดยตรงหรือผ่านคณะกรรมการกองทุน
 

2. กรณีโอนย้ายกองทุน
สมาชิกติดต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อแจ้งการโอนย้ายกองทุนไปยังกองทุนอื่น เมื่อคณะกรรมการกองทุนแจ้งให้บริษัทจัดการทราบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้ว บริษัทจัดการอาจดำเนินการส่งเงินคืนให้สมาชิก เพื่อให้สมาชิกนำไปมอบให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่ หรือบริษัทจัดการอาจดำเนินการส่งเงินต่อให้แก่บริษัทจัดการรายใหม่โดยตรงก็ได้
 

3. กรณีสมาชิกเสียชีวิต
ผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกได้ระบุชื่อไว้ต้องติดต่อคณะกรรมการกองทุนเพื่อแจ้งบริษัทจัดการทราบพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง หลังจากนั้น บริษัทจัดการจะดำเนินการออกเช็คในนามผู้รับผลประโยชน์ตามที่สมาชิกได้ระบุไว้ในใบสมัคร ส่วนกรณีที่ไม่ได้มีการระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ บริษัทจัดการจะจ่ายให้บุตร สามีหรือภริยา และบิดามารดา ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 

ระยะเวลาที่จะได้รับเงิน
สมาชิกจะได้รับเงินภายใน 30 วันนับแต่วันที่สิ้นสมาชิกภาพ ตามวิธีการรับเงินที่ระบุไว้ ดังนั้น หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วยังไม่ได้รับเงิน สมาชิกควรทวงถามไปยังคณะกรรมการกองทุนหรือบริษัทจัดการ ทั้งนี้ หากมีเจ้าหนี้ขอรับเงินแทนสมาชิกหรือมีบุคคลใดขอยึดหรือหน่วงเหนี่ยวเช็คไว้ จะไม่สามารถกระทำได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดว่า เงินที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี


การตรวจสอบจำนวนเงินที่ได้รับ ทั้งส่วนของสมาชิก และในส่วนของนายจ้าง


สมาชิกจะได้รับเงิน 2 ส่วน คือ


ส่วนที่ 1 เงินสะสมและผลประโยชน์ของเงินสะสม : สมาชิกต้องได้รับทั้งจำนวน
ส่วนที่ 2 เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ : สมาชิกจะได้รับตามอัตราที่กำหนดไว้ในข้อบังคับกองทุน
หากสมาชิกทำงานต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในข้อบังคับหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ อาจไม่ได้รับเงินส่วนนี้ ทั้งนี้ สมาชิกสามารถขอดูข้อบังคับกองทุนได้ที่คณะกรรมการกองทุน