เข้าสู่ระบบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

     สมาชิกควรมีการติดตามผลการดำเนินงานของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตนเอง ทั้งยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับกลยุทธ์การลงทุนได้อีกด้วย ทั้งนี้ สมาชิกสามารถพิจารณาได้จากแหล่งต่างๆ ดังนี้

          1. สมาชิกสามารถติดตามผลการดำเนินงานได้จาก รายงานผลการจัดการกองทุนที่บริษัทจัดการจัดทำขึ้นและส่งให้คณะกรรมการกองทุนทุกเดือน และคณะกรรมการกองทุนจะแจ้งต่อสมาชิกทราบ เช่นการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท อีเมล์ หรืออินทราเน็ต (Intranet) แต่หากคณะกรรมการกองทุนไม่ได้เผยแพร่ข้อมูลนี้ให้สมาชิกทราบ สมาชิกก็มีสิทธิขอดูได้จากคณะกรรมการกองทุน

 

          2. ใบแจ้งยอดเงินสมาชิกองทุนราย 6 เดือน (ข้อมูลตั้งแต่ต้นปี จนถึงข้อมูล ณ วันที่รายงาน) ซึ่งในใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุนจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสะสม ผลประโยชย์เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์เงินสมทบ และยอดรวมเงินทั้งหมดที่สมาชิกมีอยู่ในกองทุน ณ วันที่รายงาน และที่สำคัญที่สมาชิกควรทราบ คือ มูลค่าต่อหน่วย (Nav per Unit) และอัตราผลตอบแทนสะสม (Yield to Date) (ข้อมูลตั้งแต่ต้นปี จนถึงข้อมูล ณ วันที่รายงาน) ว่าเป็นเท่าไร ดังตัวอย่างด้านล่าง

 

ตัวอย่าง การคำนวนผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุน

 

รายละเอียดใบแจ้งยอดเงินสมาชิกกองทุน ณ 30 มิถุนายน 2556

- ชื่อกองทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ...............................................ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
- ชื่อนายจ้าง ................................................................................
- รหัสฝ่าย................................ - ชื่อฝ่าย....................................... - ณ วันที่รายงาน ณ 30 มิถุนายน 2556
- รหัสสมาชิก............................ - ชื่อ-สกุล สมาชิก......................... - เลขประจำตัวประชาชน..........................

 

รายการ ส่วนของสมาชิก
ส่วนของนายจ้าง
รวม
เงินสะสม
 ผลประโยชน์เงินสะสม เงินสมทบ
ผลประโยชน์เงินสมทบ
ยอดยกมา                     18,000.00  1,500.00                      18,000.00 1,500.00        39,00.00 
เงินกองทุนเก่า  0.00  0.00  0.00 0.00 0.00 
เงินรับโอนระหว่างปี     0.00  0.00 0.00  0.00  0.00 
เงินกองทุนระหว่างปี  6,000.00  500.00 6,000.00  500.00  13,00.00 
ยอดรวม  24,000.00  2,000.00  24,000.00 2,000.00   52,00.00

 
รายละเอียดจำนวนเงิน และจำนวนหน่วยแยกตามนโยบายการลงทุน


นโยบาย
การลงทุน
% เงินใน
การลงทุน
เงินสะสม ผลประโยชน์
เงินสะสม
เงินสมทบ ผลประโยชน์ 
เงินสมทบ
ยอดรวม มูลค่าทรัพย์สิน
สุทธิต่อหน่วย
(บาท)
หน่วยรวม อัตราผลตอบแทน
สะสม 
(ม.ค. - มิ.ย.56)
ผสมหุ้นไม่เกิน 15 % 100% 24,000.00 2,000.00  24,000.00  2,000.00  52,000.00  10.4000 2,400.00 4.00%

 

 

สิ่งที่สมาชิกควรรู้

 


1.เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ให้ตรวจสอบ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย ที่แสดงในใบแจ้งยอดเงินสมาชิกราย 6 เดือนล่าสุด เทียบกับ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย
ในงวดที่ผ่านมา หากเห็นว่า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยสูงขึ้น ก็หมายความว่าผลการดำเนินงานของกองทุนดีขึ้น แต่หากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลดลง ก็หมายความว่าผลการดำเนินงานของกองทุนด้อยลง

จากตัวอย่าง ถ้า “มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยต้นงวด” คือ ณ 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 10.0000 บาท และ “มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยงวด ปัจจุบัน” ในใบแจ้งยอดเงินสมาชิก ณ 30 มิถุนายน 2556 (ตามตัวอย่าง) เท่ากับ 10.4000 บาท นั้นหมายความว่าผลการดำเนินงานของกองทุนดีขึ้น


2. วิธีการคำนวน “อัตราผลตอบแทนสะสม”

 

 

 

ดังนั้น หากสมาชิกต้องการทราบผลการดำเนินงานตลอดทั้งปี 2556 จะคำนวนจาก

ถ้า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยต้นงวด ณ 31 ธันวาคม 2555 = 10.0000
ถ้า มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยงวดปัจจุบัน ณ 31 ธันวาคม 2556 = 10.8000
เพราะฉะนั้น อัตราผลผลตอบสะสม ปี 2556 = [(10.8000 - 10.0000)/10.0000] x 100

เพราะฉะนั้นอัตราผลตอบแทนสะสม = 8.00%
(ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 - 31 ธ.ค.56)