บริการพิเศษจาก KTAM

 บริการเสริมสำหรับคณะกรรมการกองทุน

- รายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ และผลการดำเนินงานรายเดือน (Fund Fact Sheet)
- จัดส่งบทวิจัยหรือข้อมูลวิเคราะห์เศรษฐกิจให้คณะกรรมการกองทุนทุกเดือนและสรุปภาวะเศรษฐกิจ ในรายงานประจำปี รวมถึง บทความที่เป็นประโยชน์ทางด้านการลงทุน
- ให้คำปรึกษากับคณะกรรมการรายงานผลดำเนินงานประจำเดือนให้กับคณะกรรมการกองทุน


บริการเสริมสำหรับสมาชิกกองทุน

- บริการตรวจสอบยอดเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และผลประโยชน์บนระบบ Internet ซึ่งมีระบบป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลเพียงพอ และ ช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบ SMS Two Ways
- ประชาสัมพันธ์ให้กับพนักงาน


บริการอื่น ๆ

- ดำเนินการแจ้งจดทะเบียนกองทุนกับ สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ประสานงานและให้คำปรึกษาลูกค้าในเรื่องการร่างข้อบังคับกองทุนให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ พรบ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ช่วยประสานงานกับบริษัทต่างๆในเครือธนาคารกรุงไทยในด้านการให้บริการทางการเงินพิเศษอื่นๆ เช่น การทำประกันภัย, การทำบัตรเครดิต ฯลฯ