บริการทะเบียนสมาชิก

     • จัดการโดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
     • มีระบบที่มีประสิทธิภาพ และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
     • มีระบบการจัดเก็บข้อมูล และระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
     • กรณีสมาชิกสิ้นสมาชิกภาพ สามารถจ่ายเช็คภายใน 5 วันทำการ นับจากวันคำนวณจำนวนหน่วย
     • กรรมการกองทุนสามารถตรวจสอบสถานะเงินกองทุน รวมถึงรายงานต่างๆ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
     • สมาชิกสามารถตรวจสอบยอดเงินกองทุน ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยตนเองผ่านทาง website
        ที่
https://pvd.ktam.co.th/ktampvd/Login.aspx และช่องทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านระบบ SMS Two Ways