Close
 

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล : DTCPF

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
6 ธ.ค. 60 19 ธ.ค. 608.89340.0000 บาท/หน่วย
31 ส.ค. 60 14 ก.ย. 6010.28390.2630 บาท/หน่วย
28 ก.พ. 60 16 มี.ค. 6010.32040.0000 บาท/หน่วย
31 ส.ค. 59 15 ก.ย. 5910.14600.3250 บาท/หน่วย
29 ก.พ. 59 14 มี.ค. 5910.58660.1350 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 14 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 4.0260 บาท

More

Go To Tp