Close
 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท : TTLPF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 31/01/2561 : 11.8041
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทกองทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ประเภทไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งหน่วยลงทุนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     
นโยบายการลงทุน  เพื่อระดมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป โดยนำเงินที่ได้จากการระดมเงินทุนไปซื้อและ/หรือเช่าอสังหาริมทรัพย์ และจัดหาผลประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว ตลอดจนทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนาศักยภาพ และ/หรือจำหน่ายทรัพย์สินต่างๆ ที่กองทุนรวมได้ลงทุนไว้หรือมีไว้ ไม่ว่าจะเป็นการให้เช่า ให้เช่าช่วง และ/หรือขาย หรือดำเนินการอื่นใดเพื่อประโยชน์ของทรัพย์สิน เพื่อมุ่งก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนแก่กองทุนรวมและผู้ถือหน่วยลงทุน รวมถึงการลงทุนในทรัพย์สินอื่นและ/หรือหลักทรัพย์อื่นและ/หรือการหาดอกผลอื่นโดยวิธีอื่นใด ตามกำหนดกฎหมายหลักทรัพย์และ/หรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกำหนด
เหมาะสำหรับ นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนจากค่าเช่า โดยคาดหวังผลตอบแทนที่คงที่และแปรผันตามภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ
วันที่จดทะเบียน
กองทุน
16 สิงหาคม 2553
จำนวนเงินทุนโครงการ 1,782 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน 180 ล้านหน่วย
มูลค่าที่ตราไว้
ต่อหน่วย
9.90 บาท
นโยบายการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 1. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ไม่รวมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการประเมินค่าหรือการสอบทานการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ประจำรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 2. หากมีกำไรสะสม สามารถจ่ายจากกำไรสะสมได้
อายุโครงการ/วันสิ้นสุดกองทุน ไม่กำหนดอายุโครงการ
นโยบายการลงทุน  ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี
รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์
ลงทุน
 การลงทุนครั้งแรกในสิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก(บางส่วน) ในโครงการตลาดไท มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 170,033.54 ตารางเมตร โดยการจดทะเบียนสิทธิการเช่าเป็นระยะเวลา 20 ปี
ราคาลงทุน : 1,751,252,000 บาท
(โดยเป็นมูลค่าลงทุนในสิทธิการเช่าสิ่งปลูกสร้างจำนวน 1,732,000,000 บาท ค่าจดทะเบียนสิทธิการเช่าจำนวน 19,052,000 บาท และค่าจดทะเบียนจำนองจำนวน 200,000 บาท)
เจ้าของกรรมสิทธิ์: บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด
 
ผู้เช่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท โดยนำอาคารที่เช่า ออกให้เช่าช่วงแก่ผู้เช่าพื้นที่รายย่อยในโครงการตลาดไท
ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
ราคาประเมิน
(ลงทุนครั้งแรก)
1,740 ล้านบาท ด้วยวิธีรายได้(ณ วันที่ 20 กันยายน 2553)โดย บริษัท เอ็น แอนด์ เอ แอพไพรซัล จำกัด
1,755 ล้านบาท ด้วยวิธีรายได้ (ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2553) โดย บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จำกัด
 
ราคาประเมินล่าสุด -

รายละเอียดการสั่งซื้อ-ขาย หน่วยลงทุน
การสั่งซื้อหน่วยลงทุน
วัน-เวลา การสั่งซื้อ N/A
มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งซื้อครั้งแรก 10,000 บาท หรือ 1,000 หน่วย และเพิ่มเป็นทวีคูณของ 1,000 บาท
การสั่งขายหน่วยลงทุน
วัน-เวลา การสั่งขาย N/A
มูลค่าขั้นต่ำต่อการสั่งขาย N/A
การชำระเงินค่าขายคืน N/A

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยลงทุน
(% ของมูลค่าหน่วยลงทุน)
ค่าธรรมเนียมการสั่งซื้อ ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสั่งขาย ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนขาเข้า ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ไม่มี
ค่าธรรมเนียมการโอน ไม่มี

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุน
(% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ไม่เกิน 2.0% ต่อปี ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 2,000,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.50% ต่อปี ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.10% ต่อปี ทั้งนี้ ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ ตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริงตามที่ระบุในสัญญา แต่ไม่เกิน 30% ของรายได้ค่าเช่าสุทธิของกองทุนรวม
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา ไม่เกิน 3.0% ต่อปี
ค่าใช้่จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ประวัติการจ่ายเงินปันผล : TTLPF

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
23 ก.พ. 61 15 มี.ค. 6111.80410.3930 บาท/หน่วย
31 ส.ค. 60 14 ก.ย. 6011.79750.4380 บาท/หน่วย
30 พ.ค. 60 13 มิ.ย. 6011.49440.4598 บาท/หน่วย
28 ก.พ. 60 15 มี.ค. 6011.44850.4505 บาท/หน่วย
31 ส.ค. 59 15 ก.ย. 5911.19050.4305 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 27 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 10.1283 บาท

More

Go To Tp