Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF1) : RMF1

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 23/11/2560 : 57.1876
กองทุนเปิดกรุงไทยผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ : RMF1
ประเภทกองทุน กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน 
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
5
นโยบายการลงทุน กองทุนกระจายเงินลงทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือ ทรัพย์สินอื่น โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต.กำหนดหรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ 
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ- 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการ
ซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE( www.ktam.co.th ) 
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.61 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
0.04 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.11 %ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 )
ผลตอบแทนRMF1 Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 7.44% 5.60%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 6.40% 6.83%
 ย้อนหลัง 9 เดือน7.13% 7.62%
 ย้อนหลัง 1 ปี9.82% 9.69%
 ย้อนหลัง 3 ปี 1.52% 3.62%
 ย้อนหลัง 5 ปี4.89% 5.03%
 ย้อนหลัง 10 ปี 8.14% 5.67%
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
12.24% 7.62%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากร้อยละ 50 ของผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 25 ของอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index และร้อยละ 25 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 1.99

Go To Tp