Close
 

กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300 ไชน่า แทร็กเกอร์ : CHINA

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 14/12/2560 : 6.3193
ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโครงการ กองทุนรวมที่ลงทุนในกองทุนรวม
ต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว
(Feeder Fund)
อายุโครงการ ไม่กำหนด
วันเปิดเสนอขายครั้งแรก 8 – 15 พฤศจิกายน 2010
นโยบายการจ่ายเงินปันผล มี
วันที่จดทะเบียน 17 พฤศจิกายน 2010
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน 10,000 บาท
วันจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
22 พฤศจิกายน 2010


ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี
(ปัจจุบัน 0.50% ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20% ต่อปี
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าที่ตราไว้
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าที่ตราไว้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย)จำกัด

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สิทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.จะประกาศกำหนด โดยกองทุน  W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker  เป็นกองทุนรวมประเภทอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) จัดตั้งและจัดการโดย BOCI-Prudential Asset Management Limiter มีนโยบายลงทุนในตราสารอนุพันธ์ A Share Access Products(AXP) ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนก่อนหักค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี CSI300 มากที่สุด 

Bloomberg ticker
กองทุนเปิดดับเบิลยูไอเอสอี เคแทม ซีเอสไอ 300
ไชน่า แทร็กเกอร์
CHINA
กองทุน W.I.S.E. – CSI 300 China Tracker
(กองทุนรวมหลัก)
2827:HK
CSI 300 Index SHA:000300

CSI 300 Index คืออะไร
 •  เป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหุ้น A-Shares 300 หุ้น ซึ่งจดทะเบียนอยู่ที่
  ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ โดยคัดเลือก
  จากหุ้นทั้งหมดกว่า 1,841 หลักทรัพย์ และมีมูลค่าตลาดกว่า 3,126
  ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2010)*
 • หุ้น 300 หลักทรัพย์นี้ เป็นตัวแทนประมาณ 60% ของมูลค่าตลาดรวม
  ของทั้งสองตลาดหลักทรัพย์**
 • บริหารโดย China Securities Index Co., Ltd. ซึ่งก่อตั้งโดย
  ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้**
ที่มา : *Wind, CLSA Asia-Pacific Market,**www.boci-jpru.com.hk
 

หุ้น A-Shares คืออะไร
 • หุ้นที่ซื้อขายในสกุลเงินหยวน ในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ และ
  ตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
  (จีนแผ่นดินใหญ่)
 • เป็นหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติทั่วไปไม่สามารถเข้าไปลงทุนได้โดยเสรี
  เนื่องจากนโยบายควบคุมเงินลงทุนเข้าออกของรัฐบาลจีน
 • เฉพาะนักลงทุนสถาบันรายใหญ่ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลจีนเท่านั้น
  ที่สามารถลงทุนในหุ้น A-Share ได้ในวงเงินที่รัฐบาลกำหนด

กองทุนรวมหลักและดัชนีอ้างอิง

 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 )
ผลตอบแทนCHINA Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 11.50% 2.96%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 18.35% 16.41%
 ย้อนหลัง 9 เดือน15.44% 13.95%
 ย้อนหลัง 1 ปี11.14% 9.75%
 ย้อนหลัง 3 ปี 8.45% 8.78%
 ย้อนหลัง 5 ปี8.75% 9.34%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
0.53% 1.16%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนของกองทุน W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker ซึ่งได้คำนวณให้อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : CHINA

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
26 มิ.ย. 58 14 ก.ค. 587.04751.5000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 1 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 1.5000 บาท

Go To Tp