Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส-A : KTFIXPLUS-A

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 23/02/2561 : 11.9714

 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส: KTFIXPLUS-A

ประเภทกองทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ระดับความเสี่ยง
กองทุน

4
นโยบาย
การลงทุน
 
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
มี เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล (KTFIXPLUS-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน(KTFIXPLUS-I)
ไม่เกินปีละ 4 ครั้งในอัตราครั้งละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผล แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากกำไร
สะสมในงวดก่อน ๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณางดจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่น หากบริษัทจัดการเห็นว่า
1. เงินปันผลต่อหน่วยที่จะจ่ายในงวดนั้นมีมูลค่าต่ำเกินไปไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
2. ผลจากการจ่ายเงินปันผลในงวดนั้นมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนหลังการจ่ายเงินปันผลอย่างไม่เหมาะสม
3. การจ่ายเงินปันผลในงวดปีใดๆ ทำให้มีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น
มูลค่าขั้นต่ำ
ในการซื้อ
หน่วยลงทุนครั้งแรก
1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำ
ของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป
1,000 บาท
วัน- เวลา
ทำการซื้อ-ขาย
หน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30  น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ
ผ่านระบบ  Internet  trading : KTAM  SMART  TRADE  ( www.ktamsmarttrade.com )
วันที่รับเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน             
T+2          
         
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
ไม่เกิน 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0725% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
หน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.12% ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2561 )
ผลตอบแทนKTFIXPLUS-A Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 0.42% 0.57%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 0.91% 1.65%
 ย้อนหลัง 9 เดือน1.66% 2.93%
 ย้อนหลัง 1 ปี2.10% 3.57%
 ย้อนหลัง 3 ปี N/A N/A
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
1.34% 1.81%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index ? 10 ปี (40%) และ อัตราผลตอบแทนจาก MTM Corporate Bond Index (A-) 10 ปี (20%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB (20%) และ อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ปี (20%)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 1.49

Go To Tp