Close
 

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ - A : KT-JAPAN-A

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 22/11/2560 : 12.7030

   

กองทุนเปิดเคแทม เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ - A
ประเภทกองทุน
 
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 หมวดตราสารแห่งทุน
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด 
กองทุนรวมหลัก Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0572961604
บริษัทจัดการ
(กองทุนรวมหลัก)
Henderson Global Investors Limited
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)
กองทุน Henderson Horizon Fund – Japanese Smaller Companies Fund – Class A2 อยู่ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศลักเซมเบิร์ก และจัดเป็น Société d’Investissement à Capital Variable (SICAV) ซึ่งอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ UCITS ซึ่งบริหารและจัดการโดย Henderson Management S.A.โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ของกองทุน คือ การบรรลุเป้าหมายการเติบโตของเงินทุนในระยะยาวโดยลงทุน ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของสินทรัพย์รวมของกองทุน ในบริษัทญี่ปุ่นที่มีขนาดเล็ก (Smaller Japanese Companies) โดยบริษัทญี่ปุ่นขนาดเล็ก หมายถึง บริษัทที่มีมูลค่าตลาดต่ำที่สุด 25% ของตลาดทุนของประเทศญี่ปุ่น 
สกุลเงิน 
(กองทุนรวมหลัก)
เยน (Yen)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
นโยบายการจ่ายปันผล มี เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล Class D ไม่เกินปีละ 4 ครั้ง 
การขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 14.00/2น.
วันจดทะเบียนกองทุน 31 พฤษภาคม 2559
เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ/1 ไม่เกิน 2.00%/3 ต่อปี (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.80%/4)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.04%/4)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.50%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.20%/4)
ค่าธรรมเนียมการขาย/1, /2

ไม่เกิน 5%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 1.50%/4

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/1 , /2 ไม่เกิน 3%/3 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
วันรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคาหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. จำกัด 
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
Bloomberg Ticker
Ticker กองทุนรวมหลัก HEJSA2J LX
Ticker กองทุน KTAMJPA:TB

 /1 อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/2 วัน ทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนรวมหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

/3 เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

/4 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Fund Fact Sheet (Master Fund)

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 )
ผลตอบแทนKT-JAPAN-A Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 6.13% 7.79%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 10.83% 12.49%
 ย้อนหลัง 9 เดือน10.69% 17.42%
 ย้อนหลัง 1 ปี21.25% 18.18%
 ย้อนหลัง 3 ปี N/A N/A
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
18.49% 18.16%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจาก Russell/Nomura Small Cap Total Return Index ในสกุลเงินเยน คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp