Close
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : KT-GMO-A

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 17/01/2561 : 11.4556

  

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์
ประเภทกองทุน
 
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 กองทุนรวมผสม
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class A โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด
กองทุนรวมหลัก JPMorgan Investment Funds – Global Macro Opportunities Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0095938881
บริษัทจัดการ
(กองทุนรวมหลัก)
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)
กองทุนจะลงทุนใน ตราสารทุน ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ (commodity index) หลักทรัพย์แปลงสภาพ (convertible securities) ตราสารหนี้ เงินฝากสถาบันการเงิน และตราสารตลาดเงิน โดยตรงหรือผ่านการ
ใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน โดยผู้ออกหลักทรัพย์เหล่านี้อาจอยู่ในประเทศต่างๆ รวมถึงตลาดเกิดใหม่ กองทุนอาจลงทุนในประเทศจีนผ่าน Shanghai-Hong Kong Stock Connect program กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ และที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือกองทุนมีการจัดสรรการลงทุนที่ยืดหยุ่น กองทุนอาจใช้กลยุทธ์ Long และ Short (โดยการใช้ตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน) ในการจัดสรรการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ สภาวะตลาด และโอกาสในการลงทุนเมื่อเวลาผ่านไป สัดส่วนในการลงทุนอาจเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ และอาจเน้นลงทุนใน ตลาด อุตสาหกรรม หรือสกุลเงินขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆ กองทุนอาจลงทุนในตราสารอนุพันธ์ทางการเงินเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน โดยตราสารดังกล่าวอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยง ตราสารอนุพันธ์ทางการเงินไม่ได้จำกัดเฉพาะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนแต่รวมถึงตราสารอนุพันธ์ทางการเงินและอื่น ๆด้วย กองทุนอาจลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นตัวเงินในสกุลเงินต่างๆ และอาจจะมีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนด้วย
สกุลเงิน 
(กองทุนรวมหลัก)
EUR
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30/2น.
วันจดทะเบียนกองทุน 4 เมษายน 2559
เงินลงทุนขั้นต่ำ 550,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ/1 ไม่เกิน 2.00%/3 ต่อปี (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.625%/4)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.03%/4)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.20%/4)
ค่าธรรมเนียมการขาย/1, /2

ไม่เกิน 5%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 1.50%/4

ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/1 , /2 ไม่เกิน 3%/3 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
วันรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคาหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
Bloomberg Ticker
Ticker กองทุนรวมหลัก JPMECAA LX
Ticker กองทุน KTAGMOA TB

 /1 อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/2 วัน ทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนรวมหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

/3 เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

/4 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Fund Fact Sheet (Master Fund)

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 )
ผลตอบแทนKT-GMO-A Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 3.82% -0.81%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 12.85% 0.26%
 ย้อนหลัง 9 เดือน18.03% 5.74%
 ย้อนหลัง 1 ปี16.63% 2.90%
 ย้อนหลัง 3 ปี N/A N/A
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
5.45% -1.86%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจาก ICE 1 Month EUR LIBOR ในสกุลเงินยูโร คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp