Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap : KTMSEQ

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 23/11/2560 : 12.5255
กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้น Mid-Small Cap : KTMSEQ
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารแห่งทุนประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง 6
นโยบายการลงทุน กองทุนจะเน้น ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดกลางและหรือขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และหรือ มีแนวโน้ม การเติบโตทางธุรกจิ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อ หน่วยลงทุนครั้งแรก (เฉพาะช่วง IPO) 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของ การสั่งซื้อครั้งถัดไป (ช่วงหลัง IPO และ ซื้อครั้งต่อไป) 1,000 บาท
วัน-เวลา ทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ ถึง 15.30 น.
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 2.00% ต่อปี(1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.61% ต่อปี (2))
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี(1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.03% ต่อปี (2))
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20% ต่อปี(1) (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.11% ต่อปี (2))
ค่าธรรมเนียมการขาย* ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 1.00%)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน*,** ไม่เกิน 3.00% (ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25%)

(1) เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
(2) เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะหรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

* บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้ง ให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน(ถ้ามี)

**บริษัทจัดการจะยกเว้น ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนในกรณีที่ผูถื้อหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 )
ผลตอบแทนKTMSEQ Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 12.69% 10.29%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 9.59% 11.48%
 ย้อนหลัง 9 เดือน1.43% 12.42%
 ย้อนหลัง 1 ปี21.65% 18.57%
 ย้อนหลัง 3 ปี N/A N/A
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
11.20% 6.27%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp