Close
 

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ : KT-WEQ RMF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ : KT-WEQ RMF
ประเภทกองทุน
 
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Templeton Global Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 14.00 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย
หน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE (http://www.ktam.co.th/en/smart/login_smart.aspx)
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+5
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
2.00% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์ 
0.07% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียนหน่วยลงทุน
0.20% ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp