Close
 

กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย : KT-IGF-R

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 22/11/2560 : 11.8298

 

กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ : KT-IGF-R
ประเภทกองทุน
 
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5 กองทุนรวมผสม
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Allianz Income and Growth (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมหลัก Allianz Income and Growth Fund Class AM USD
ISIN กองทุนรวมหลัก LU0820561818
บริษัทจัดการ
(กองทุนรวมหลัก)
Allianz Global Investors Limited
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)
กองทุนมีเป้าหมายในการเติบโตของเงินทุนและรายได้ในระยะยาว โดยจะลงทุนในหลักทรัพย์ 3 ประเภทหลัก (จดทะเบียนในสหรัฐฯ) ได้แก่ หุ้นสามัญและหลักทรัพย์ประเภทหุ้นอื่นๆ ตราสารหนี้ และหุ้นกู้แปลงสภาพ (Convertible Securities) โดยการดำรงสัดส่วนระหว่างหลักทรัพย์ในแต่ละประเภทสามารถเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละ ช่วงเวลาตามที่ผู้จัดการกองทุนรวมหลักเห็นสมควร ทั้งนี้ จะประเมิน จากสภาวะเศรษฐกิจ และปัจจัยตลาด อันประกอบไปด้วย ราคาหุ้น ระดับอัตราดอกเบี้ย และ แนวโน้มของราคาหุ้นและอัตราดอกเบี้ยที่คาดว่าจะเป็นในอนาคต
สกุลเงิน 
(กองทุนรวมหลัก)
USD
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอยู่
เหมาะสำหรับ  “ผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย” และ “ผู้มีเงินลงทุนสูง”
การขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 14.00/2น.
วันจดทะเบียนกองทุน 29 กันยายน /2557
เงินลงทุนขั้นต่ำ

ครั้งแรก 550,000 บาท

ครั้งถัดไป 1,000 บาท

 

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
KT-IGF-D ชนิดจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
KT-IGF-A ชนิดสะสมมูลค่า ไม่มี
KT-IGF-R ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ รับซื้อคืนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง (เป็นวิธีการลดหน่วย)
KT-IGF-R ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง
ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ/1 ไม่เกิน 2.50%/3 ต่อปี (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.67%/4)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.03%/4)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.21%/4)
ค่าธรรมเนียมการขาย/1, /2 ไม่เกิน 5%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 1.00%/4)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/1 , /2 ไม่เกิน 3%/3 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
วันรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคาหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
Bloomberg Ticker
Ticker กองทุนรวมหลัก ALLIGAM:LX
Ticker กองทุน KTMIGFR:TB

 /1 อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/2 วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนรวมหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

/3 เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

/4 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Fund Fact Sheet (Master Fund)

 

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 )
ผลตอบแทนKT-IGF-R Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 2.14% 3.97%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 3.86% 3.66%
 ย้อนหลัง 9 เดือน6.77% 6.68%
 ย้อนหลัง 1 ปี11.87% 14.97%
 ย้อนหลัง 3 ปี 5.17% 9.24%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
5.28% 9.79%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจาก S&P 500 ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาทคำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp