Close
 

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ : KT-EURO

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 17/01/2561 : 14.2098

 

กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน อิควิตี้ ฟันด์ : KT-EURO
ประเภทกองทุน
 
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 6 กองทุนรวมตราสารแห่งทุน
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Invesco Continental European Small Cap Equity Fund (Master Fund) ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (retail fund) เพียงกองเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนรวมหลัก Invesco Continental European Small Cap Equity Fund
ISIN กองทุนรวมหลัก IE00BWV0GH19
บริษัทจัดการ
(กองทุนรวมหลัก)
Invesco Global Asset Management Limited
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)
กองทุนรวมหลักจะลงทุนในตราสารทุนที่จดทะเบียน และตราสารทุนที่เกี่ยวข้องของบริษัทขนาดเล็กในตลาดยุโรป (รวมถึงใบสำคัญแสดงสิทธิและหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน) ประเทศในทวีปยุโรป (ไม่รวมสหราชอาณาจักร) รวมถึง ประเทศในสหภาพยุโรป สวิสเซอร์แลนด์ สแกนดิเนเวีย บัลแกเรีย โรมาเนีย โครเอเชีย ตุรกี และประเทศเครือรัฐเอกราช
สกุลเงิน 
(กองทุนรวมหลัก)
EUR (เปลี่ยนจากลงทุน share class USD เป็น EUR เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 60 เพื่อให้สอดคล้องกับสกุลเงินส่วนใหญ่ของสินทรัพย์ที่กองทุนรวมหลักไปลงทุน ทั้งนี้ช่วงที่จัดตั้งกองทุน KT-EURO กองทุนรวมหลักไม่มี share class สกุลเงิน EUR)
นโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (ในรูปสกุลเงินบาท) ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 14.00/2น.
วันจดทะเบียนกองทุน 4 มีนาคม 2557
เงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

 

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ/1 ไม่เกิน 2.00%/3 ต่อปี (ปัจจุบันอยู่ที่ 1.07%/4)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.03%/4)
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 0.21%/4)
ค่าธรรมเนียมการขาย/1, /2 ไม่เกิน 5%/3 (ปัจจุบันอยู่ที่ 1.50%/4)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน/1 , /2 ไม่เกิน 3%/3 (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
วันรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการนับตั้งแต่วันคำนวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน และ ราคาหน่วยลงทุน
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
Bloomberg Ticker
Ticker กองทุนรวมหลัก INCAADE:ID  
Ticker กองทุน KTAMEUE:TB

 /1 อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/2 วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนรวมหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนด โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

/3 เป็นอัตราที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

/4 เป็นอัตราที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือภาษีอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Fund Fact Sheet (Master Fund)

 

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 )
ผลตอบแทนKT-EURO Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -0.14% 0.22%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 7.01% 6.15%
 ย้อนหลัง 9 เดือน17.81% 15.45%
 ย้อนหลัง 1 ปี22.52% 20.78%
 ย้อนหลัง 3 ปี 17.50% 12.77%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
8.67% 6.12%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจาก Euromoney Smaller Europe ex-UK Index-TR ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp