Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : KT-HiDiv RMF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ : KT-HiDiv RMF
ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพที่มีนโยบายลงทุนในตราสารแห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง 6
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่ำเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ สำหรับกรอบการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์จะประเมินจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ประวัติและอัตราการจ่ายเงินปันผลในอดีต พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนจากปันผล (dividend yield) ความสม่ำเสมอในจ่ายเงินปันผล รวมถึงการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของตลาดฯ และ/หรือ
2. แนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่คาดการณ์ในอนาคต พิจารณาจากโครงสร้างการเงิน ศักยภาพการจ่ายเงินปันผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และ/หรือ
3. สถานะการเงิน ผลประกอบการ และกระแสเงินสดทั้งในปัจจุบันและอนาคตของบริษัท
ทั้ง นี้ ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณากรอบการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์โดยขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยจะพิจารณาถึงความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ และสภาพคล่องของหลักทรัพย์ ควบคู่ไปด้วย
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน (หลังช่วง IPO และ ซื้อครั้งต่อไป) 500 บาท
วัน -  เวลาทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน  

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. 

ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet  trading : KTAM Smart Trade (http://www.ktam.co.th/en/smart/login_smart.aspx)

วันที่ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.50 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการขาย ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ (1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ (1)

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560 )
ผลตอบแทนKT-HiDiv RMF Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 8.42% 2.69%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 17.20% 6.88%
 ย้อนหลัง 9 เดือน20.14% 5.13%
 ย้อนหลัง 1 ปี22.45% 15.66%
 ย้อนหลัง 3 ปี 9.93% 4.86%
 ย้อนหลัง 5 ปี11.11% 4.92%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
10.06% 4.39%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมราคา SET High Dividend 30 Total Return Index (SETHD Total Return Index)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp