Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ : KT-HiDiv

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 23/11/2560 : 11.8978
กองทุนเปิดกรุงไทย หุ้นไฮดิวิเดนด์ : KT-HiDiv
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง 6
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีปัจจัยพื้นฐาน ผลการดำเนินงานที่ดี มีประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ดี สม่ำเสมอ และ/หรือ มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลในอนาคต โดยมีอัตราส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์เหล่านี้โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) แต่จะไม่ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่เกินปีละ 12 ครั้ง โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดตามช่วงเวลาที่บริษัทจัดการเห็นสมควร ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิในงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปันผลหรือกำไรสะสมแล้วแต่กรณี และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นใน งวดที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทั้งนี้ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินปันผล หากกรณีเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาดังกล่าวข้างต้นในแต่ละงวดบัญชีที่จะจ่ายเงินปัน ผลน้อยกว่า 0.10 บาทต่อหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน (หลังช่วง IPO และ ซื้อครั้งต่อไป) 1,000 บาท
วัน -  เวลาทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน  

ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น. 

ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet  trading : KTAM Smart Trade (www.ktamsmarttrade.com)

วันที่ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน T+4
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.50 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการขาย ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25 (1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ปัจจุบันเรียกเก็บ 0.25 (1)

(1) บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวกับผู้ลงทุนแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืน (ถ้ามี)


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 )
ผลตอบแทนKT-HiDiv Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน 12.43% 7.09%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 14.44% 3.33%
 ย้อนหลัง 9 เดือน16.35% 10.02%
 ย้อนหลัง 1 ปี20.47% 15.89%
 ย้อนหลัง 3 ปี 6.60% 1.64%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
6.22% 3.24%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมราคา SET High Dividend 30 Total Return Index (SETHD Total Return Index)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : KT-HiDiv

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
14 ก.ค. 60 25 ก.ค. 6010.49210.3500 บาท/หน่วย
26 พ.ค. 59 6 มิ.ย. 599.75130.2500 บาท/หน่วย
4 ก.ย. 57 15 ก.ย. 5710.36560.2000 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 3 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.8000 บาท

Go To Tp