Close
 

กองทุนเปิด เคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ : KT-PROPERTY RMF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 22/11/2560 : 12.9172
#กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ : KT-Property RMF
ประเภทกองทุน กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่เน้นลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
ระดับความเสี่ยงกองทุน 8
นโยบายการลงทุน ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Henderson Global Property Equities Fund (Master Fund) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนรวมหลัก Henderson Global Property Equities Fund 
บริษัทจัดการ
(กองทุนรวมหลัก)
Henderson Global Investors  
นโยบายการลงทุน 
(กองทุนรวมหลัก)
มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแลโดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของบริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก 
สกุลเงิน 
(กองทุนรวมหลัก)
USD
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่มี
นโยบายป้องกัน
ความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยน  
(ในรูปสกุลเงินบาท) :
ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
การขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุน3 ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น.
ค่าธรรมเนียมการจัดการ1 ไม่เกิน 1.75%ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บที่ 1.20% ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ในอัตราไม่เกิน 0.07 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน1,2 ในอัตราไม่เกิน 0.20 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออกไปยัง
กองทุนต่างบลจ.1,2
ไม่เกิน 1.00%
(ปัจจุบันเรียกเก็บที่ 200 บาทต่อรายการ)
วันรับเงินค่าขายคืน ภายใน 5 วันทำการซื้อขาย
ผู้ดูแลผลประโยชน์ บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)

/1   อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

/2   บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนในแต่ละ กลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบรายละเอียดล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงาน และ  www.ktam.co.th  และ/หรือผู้สนับสนุนการขายฯ (ถ้ามี) 

วันทำการซื้อขาย หมายถึง วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนที่บริษัทจัดการกำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ซึ่งเป็นวันที่ตามปฏิทินที่เป็นวันทำการตามปกติของบริษัทจัดการ และวันทำการของประเทศที่กองทุนรวมหลักลงทุน และวันทำการของประเทศที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ (ถ้ามี) หรือตามที่บริษัทจัดการจะประกาศกำหนดเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม หากบริษัทจัดการเห็นว่า วันและเวลาทำการของกองทุนรวมหลักส่งผลกระทบต่อการชำระเงินหรือรับชำระเงิน ค่าซื้อขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวม หรือกรณีอื่นๆ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันและเวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน หรือวันและเวลาทำการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุนล่วงหน้า (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะทำการปิดประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนหรือวันทำการรับคำสั่งซื้อขายหน่วยลงทุน ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ และ/หรือผู้สนับสนุนการขายฯ (ถ้ามี) หรือเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ 

กองทุนรวมหลักและดัชนีอ้างอิง

Henderson Horizon - Global Property Equities Fund  
FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED Total Return Index USD


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 )
ผลตอบแทนKT-PROPERTY RMF Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -0.10% -0.74%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 2.95% -0.92%
 ย้อนหลัง 9 เดือน5.33% 0.28%
 ย้อนหลัง 1 ปี6.71% 1.68%
 ย้อนหลัง 3 ปี 3.85% 5.12%
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
4.83% 9.19%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจาก FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Index ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp