Close
 

กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ : GLD

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 14/12/2560 : 1.7467

 

ข้อมูลทั่วไป
ประเภทโครงการ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ เพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund)
อายุโครงการ ไม่กำหนด
วันเปิดเสนอขายครั้งแรกสำหรับนักลงทุนทั่วไป 25-29 กรกฏาคม 2554
นโยบายการจ่ายเงินปันผล  ไม่มี
วันที่จดทะเบียน 3 สิงหาคม 2554
มูลค่าขั้นต่ำการลงทุน
( เฉพาะช่วง IPO )
10,000 บาท ทวีคณู 1,000 บาท
วันจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 สิงหาคม 2554

ค่าธรรมเนียม / ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 1.50% ต่อปี 1
(ปัจจุบัน 0.25% ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี  1
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ไม่เกิน 0.20% ต่อปี  1
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษากองทุน ไม่เกิน 1.00% ต่อปี  1
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลสภาพคล่อง ไม่เกิน 0.20% ต่อปี  1
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าที่ตราไว้  2
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 1.5% ของมูลค่าที่ตราไว้
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็นเอ สาขากรุงเทพฯ
นายทะเบียนหน่วยลงทุน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)จำกัด

1. ทั้งนี้ อัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวของกองทุนปัจจุบันเรียกเก็บจริงในอัตราประมาณ
ร้อยละ 0.46 ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สินสุมธิของกองทุน(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
ในแต่ละกลุ่มไม่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะแจ้งให้นักลงทุนทราบรายละเอียด
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยจะปิดประกาศ ณ สำนักงานของบริษัทจัดการ
และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขาย(ถ้ามี)

 

นโยบายการลงทุน
กองทุนจะใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรับ (Passive management strategy) โดยมีนโยบายเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR® Gold Trust (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยกองทุน SPDR® Gold Trust จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และจัดตั้งและจัดการโดย World Gold Trust Services, LLC ที่ถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร กองทุน SPDR® Gold Trust มีนโยบายลงทุนมุ่งเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหักด้วยค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมดของกองทุน นอกจากนี้ กองทุนดังกล่าวได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทจัดการจะเน้นทำการซื้อขายหน่วยลงทุนส่วนใหญ่ของกองทุนรวมหลักในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง และใช้สกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกง เป็นหลัก โดยส่วนที่เหลือ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในกองทุน SPDR® Gold Trust ในตลาดหลักทรัพย์อื่นๆ โดยใช้สกุลเงินอื่น อาทิ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ สกุลเงินเยน เป็นต้น ซึ่งบริษัทจะลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของกองทุน หรือตามอัตราส่วนที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. จะประกาศกำหนด

Bloomberg ticker
กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD) GLD
SPDR Gold Shares(กองทุนรวมหลัก) 2840:HK
London Gold AM Fix Price/USD

GOLDLNAM:IND

 

ผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุน (Participating Dealer: PD)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 

ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker: MM)
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด 

เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 )
ผลตอบแทนGLD Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -3.76% -3.56%
 ย้อนหลัง 6 เดือน -2.97% -2.90%
 ย้อนหลัง 9 เดือน-4.90% -4.28%
 ย้อนหลัง 1 ปี-2.10% -1.12%
 ย้อนหลัง 3 ปี 1.44% 1.44%
 ย้อนหลัง 5 ปี-5.59% -5.59%
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
-3.67% -2.69%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากดัชนีราคาทองคำ LBMA Gold Price AM ในสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ คำนวณโดยปรับส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินสกุลบาท
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp