Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ : KTSE

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 19/04/2561 : 10.5211

กองทุนเปิดกรุงไทย ซีเล็คทีฟ อิควิตี้ ฟันด์ : KTSE
ประเภท
กองทุน
กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
6
นโยบาย
การลงทุน

บริษัทจัดการมีนโยบายที่จะเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที มีปัจจัยพื้นฐานดีรวมทั้งลงทุน ในตราสารแห่งหนี้ และหรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่น อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด บริษัทจะลงทุนในตราสารทุน จำนวนไม่เกิน 30 หลักทรัพย์ ซึ่งคิดเป็อัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยจะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์ที่ลงทุนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งเหตุผลในการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร
(Structure Note)

นโยบายการจ่ายเงิน
ปันผล
กองทุนมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนตามที่บริษัทจัดการเห็นสมควร โดยบริษัทจัดการจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 90 จากกำไรสะสมหรือจากกำไรสุทธิ หรือจากการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน
ครั้งแรก (เฉพาะช่วง IPO)
10,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน (หลังช่วง IPO และ ซื้อครั้งต่อไป) 1,000 บาท
วัน -  เวลาทำการซื้อ-ขายหน่วยลงทุน     

ทุกวันทำการ  ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ -15.30 น.  
ธนาคารกรุงไทย  และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ  ผ่านระบบ Internet  trading :    KTAM Smart Trade (www.ktamsmarttrade.com)

วันที่ชำระค่า
รับซื้อคืนหน่วยลงทุน
T+3
ค่าธรรมเนียมการจัดการ 1.07 % ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการขาย 0.25%
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยน ปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บ (1)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน

ปัจจุบันไม่มีการเรียกเก็บ (1)

(1) หากมีการเรียกเก็บจะเก็บไม่เกินร้อยละ 0.25 ของมูลค่าหน่วยลงทุน


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561 )
ผลตอบแทนKTSE Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -8.61% 2.12%
 ย้อนหลัง 6 เดือน -5.77% 7.24%
 ย้อนหลัง 9 เดือน-2.71% 15.05%
 ย้อนหลัง 1 ปี-2.85% 16.35%
 ย้อนหลัง 3 ปี 0.28% 7.28%
 ย้อนหลัง 5 ปี4.82% 7.65%
 ย้อนหลัง 10 ปี 11.16% 8.50%
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
11.49% 8.18%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Total Return Index)
* การแสดงผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เป็นไปตามประกาศสมาคมบริษัทจัดการกองทุนที่ สจก.ร. 1/2559 โดย
  - ผลการดำเนินงานน้อยกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริง ไม่ปรับเป็นอัตราต่อปี
  - ผลการดำเนินงานมากกว่า 1 ปี แสดงผลการดำเนินงานเป็นอัตราต่อปี
  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
* การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัด และนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการกองทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : KTSE

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
5 ก.พ. 61 16 ก.พ. 6111.56250.2500 บาท/หน่วย
12 ต.ค. 60 25 ต.ค. 6011.71030.5000 บาท/หน่วย
14 ก.ค. 60 25 ก.ค. 6011.41000.2500 บาท/หน่วย
26 ม.ค. 60 6 ก.พ. 6011.90910.7500 บาท/หน่วย
19 พ.ค. 59 31 พ.ค. 5910.93050.7500 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 16 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 13.3000 บาท

More

Go To Tp