ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
          กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการให้สวัสดิการของนายจ้าง นอกเหนือจากค่าแรงที่ได้รับประจำ โบนัส หรือสวัสดิการอื่นๆ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้กับนายจ้างนานขึ้น อีกทั้งยังสร้างความมั่นคงและมั่นใจให้ลูกจ้างเมื่อเกษียณอายุ หรือออกจากงาน เพราะเงินที่นำเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบไปด้วยเงินที่ลูกจ้างยินดีจ่ายส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสะสม” และนายจ้างยินดีจ่ายเงินเข้าอีกส่วนหนึ่งเรียกว่า “เงินสมทบ” นั่นคือนอกจากลูกจ้างจะออมแล้วนายจ้างยังช่วยลูกจ้างออมอีกแรงหนึ่งด้วย จึงเท่ากับว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นด้วยความสมัครใจของลูกจ้างและนายจ้างที่จะร่วมแรงร่วมใจกันออมเงินผ่านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ นอกจากนี้กองทุนสำรองเลี้ยงชีพยังถือเป็นการออมระยะยาวที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในยามชราภาพ และเกษียณอายุของลูกจ้าง
 
          เนื่องจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเกิดขึ้นจากความยินยอมพร้อมใจของนายจ้างและลูกจ้าง ดังนั้นลูกจ้างและนายจ้างต้องพร้อมและยินดีที่จะถูกหักเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพราะเงื่อนไขหนึ่งของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็คือ “ทุกครั้งทีมีการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างจะต้องส่งเงินสมทบ และลูกจ้างจะต้องส่งเงินสะสมเข้ากองทุน” ไปจนกว่าลูกจ้างนั้นจะพ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกกองทุน และในการจ่ายเงินเข้ากองทุนนั้นกฎหมายได้กำหนดให้สามารถจ่ายเงินเข้ากองทุนได้ตั้งแต่อัตราร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 15 ของค่าจ้าง และนายจ้างจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนไม่น้อยกว่าอัตราเงินสะสมของลูกจ้าง ตัวอย่าง เช่น ลูกจ้างต้องการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนร้อยละ 5 ของค่าจ้าง นายจ้างจะจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนอย่างน้อยร้อยละ 5 ของค่าจ้างหรือมากกว่าได้ แต่ไม่สามารถจ่ายน้อยกว่าร้อยละ 5 เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากลูกจ้างและนายจ้างใดต้องการออมเงินในอัตราที่มากกว่าร้อยละ 15 กฎหมายก็กำหนดว่า สามารถทำได้โดยต้องขออนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสียก่อน

 

วัตถุประสงค์หลัก

  • เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน และเป็นหลักประกันเมื่อยามเกษียณหรือออกจากงาน
  • เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้พนักงานทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อเป็นการส่งเสริมการออม

 

 

ประเภทของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพโดยทั่วไปมีรูปแบบอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่

  • กองทุนเดี่ยว (Single Fund) หมายถึงกองทุนที่ประกอบไปด้วยนายจ้างรายเดียว
  • กองทุนรวมทุน (Pooled Fund) หมายถึงกองทุนที่ประกอบไปด้วยนายจ้างตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
 
ซึ่งทั้ง 2 รูปแบบก็จะมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกัน โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

 

 

รายการ กองทุนเดี่ยว (Single Fund) กองทุนรวมทุน (Pooled Fund)
1. ขนาดเงินกองทุน

อย่างน้อย > 100 ล้านบาท

ไม่กำหนด

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

รับภาระทั้งหมด
(ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ)
 

เฉลี่ยค่าใช้จ่ายกับบริษัทนายจ้างรายอื่น

3. อำนาจในการตัดสินใจของ
คณะกรรมการกองทุน
 

อิสระ

ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกองทุนของบริษัทนายจ้างรายอื่นด้วย

4. นโยบายการลงทุน

อิสระ เปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา แล้วแต่ความ
เหมาะสม และข้อตกลง
 

เปลี่ยนแปลงได้ไม่ง่ายขึ้นอยู่กับ ความเห็นส่วนใหญ่ แต่อาจจะขอย้ายไปร่วมกับกองทุนอื่นก็ได้

            

           สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา คือ ขนาดของเงินกองทุน สำหรับกองทุนที่มีขนาดเงินกองทุนเล็ก คือมีขนาดต่ำกว่า 100 ล้านบาท อาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย หากจัดตั้งกองทุนเดี่ยว ดังนั้นกองทุนเล็กๆ อาจจะจัดตั้งกองทุนแบบกองทุนรวมทุนเพื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกับนายจ้างรายอื่นๆ จะคุ้มกว่า

 
           สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณา คือ ขนาดของเงินกองทุน สำหรับกองทุนที่มีขนาดเงินกองทุนเล็ก คือมีขนาดต่ำกว่า 100 ล้านบาท อาจจะไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย หากจัดตั้งกองทุนเดี่ยว ดังนั้นกองทุนเล็กๆ อาจจะจัดตั้งกองทุนแบบกองทุนรวมทุนเพื่อเฉลี่ยค่าใช้จ่ายกับนายจ้างรายอื่นๆ จะคุ้มกว่า

 

Go To Tp