Close
Close

KTAM เปิดขายกองทุน มั่ง มี ศรี สุข ในวันที่ 20-28 มีนาคม 2561 ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ , KTAM เปิดขายกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น 1 ประเภท Roll Over ในวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 , การเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 , ประกาศวันที่มิใช่วันทำการซื้อขายหน่วยลงทุนกอง FIF ไตรมาสที่ 2/2561 , ประกาศวันรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ประจำปี 2561 กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ (KT-GCINCOME-R) , ประกาศแจ้งยกเลิกกองทุนเดือนเมษายน2561 , ประกาศการเปิดเผยข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 , KTAM เปิดขายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 3 เดือน 3 ประเภท Roll Over (KTSIV3M3)ในวันที่ 5 - 9 มี.ค. 61 , ประกาศเปลี่ยนแปลงวันชำระค่าขายคืนหน่วยลงทุน จำนวน 24 กองทุน , ประกาศจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส Class D (KTFIXPLUS-D) , ประกาศจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี ทาวเวอร์ โกรท (CPTGF) , ประกาศจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตลาดไท (TTLPF) , ประกาศจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGATIF) , ประกาศจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล -D (KT-PIF-D) , ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด KTAM SET Banking ETF Tracker (EBANK) ครั้งที่1/2561 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.20 บาท วันที่ 2 มีนาคม 2561 , ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด KTAM SET Commerce ETF Tracker (ECOMM) ครั้งที่1/2561 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.30 บาท วันที่ 2 มีนาคม 2561 , ประกาศจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิด KTAM SET50 ETF Tracker (ESET50) ครั้งที่1/2561 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.20 บาท วันที่ 2 มีนาคม 2561 , ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด KTAM SET Food and Beverage ETF Tracker (EFOOD) ครั้งที่1/2561 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.20 บาท วันที่ 2 มีนาคม 2561 , ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด KTAM SET ICT ETF Tracker (EICT) ครั้งที่1/2561 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.20 บาท วันที่ 2 มีนาคม 2561 , ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุนเปิด KTAM SET Energy ETF Tracker (ENY) ครั้งที่1/2561 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.25 บาท วันที่ 2 มีนาคม 2561 , ประกาศแจ้งยกเลิกกองทุนเดือนมีนาคม2561 , KTAM เสนอขายกองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์โกรท ฟันด์ เปิดขายวันที่ 18 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป (ผ่านธนาคารกรุงไทย) ,

 • ตารางวันครบกำหนดเงินคืนกองทุนปิดทั้งหมด
 • Login เข้าสู่ Web นายทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • KTAM Smart Trade
 • Tesco Lotus
 • ร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้า_EGATIF
 • ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 • คู่มือ LTF & RMF แฝดคู่สวย ช่วยประหยัดภาษี
 • ตารางรับซื้อคืนทุกๆ 6 เดือนของ KTILB
 • กองทุนเปิดใหม่
 • Widget NAV
 • Download Widget Promotion