กองทุนรวม LTF

กองทุนรวมหุ้นทุนระยะยาว (LTF) เหมาะกับใคร

ผู้ที่ต้องการลงทุนในหุ้นระยะยาว แต่อาจไม่มีความชำนาญในการลงทุนในหุ้น หรือไม่มีเวลา จึงเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวม ท้งนี้ ผู้ลงทุนจะต้องเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุน และเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาในการลงทุนได้ คือลงทุนแล้วต้องถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน

กองทุนรวมหุ้นทุนระยะยาว (LTF) อย่างไรที่เรียกว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน

ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนด 5 ปีปฏิทิน ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน ยกเว้นกรณีที่ผู้ลงทุนเสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จะไม่ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวคืออะไร และเป็นกองทุนที่มีลักษณะพิเศษกว่ากองทุนรวมแบบอื่นๆอย่างไร

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF คือ กองทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดู โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ผู้ลงทุนในกองทุนนี้จึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อม ในการลงทุนระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นตลอดจนความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีลักษณะพิเศษ ดังนี้

 

1. เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2562

 

2. ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในปีนั้น แต่ไม่เกิน 500,000 บาท และต้องถือหน่วยลงทุนในกองทุนระยะยาวต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน แต่ไม่รวมถึงกรณีผู้มีเงินได้ไถ่ถอนหน่วยลงทุนรวมหุ้นระยะยาว เพราะทุพพลภาพหรือตาย
(ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 276))

กองทุนหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีทุกกองทุนหรือไม่ อย่างไร

กองทุนที่ได้รับยกเว้นภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดา โดยเงินได้ทุกประเภทสามารถนำมาลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ (เงินได้ในที่นี้หมายถึง "เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร" ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง)


Page 2 of 2