กองทุนรวม ETF ทองคำ (GLD)

GLD คืออะไร

 

GLD คือกองทุนอีทีเอฟทองคำที่อ้างอิงราคากองทุนรวมทองคำในต่างประเทศ ซึ่ง GLD จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

GLD ซื้อขายอย่างไร

เนื่องจาก GLD จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ลงทุนที่มีบัญชีซื้อขายหุ้นกับโบรกเกอร์ อยู่แล้วสามารถซื้อขายได้ทันที ขั้นตอนการซื้อขายและค่าธรรมเนียมเหมือนหุ้นตัวหนึ่ง โดยผู้ลงทุนที่ต้องการซื้อ ขายหน่วย GLD จะส่งคำสั่งซื้อ ขาย (bid และ offer) ผ่านโบรกเกอร์ที่ผู้ลงทุนเปิดบัญชี ในราคาและจำนวน (board lot) ที่ต้องการ 

GLD แตกต่างจากการลงทุนในทองคำแบบอื่นๆอย่างไร


 

ทองคำแท่ง

“GLD”

กองทุนทองคำทั่วไป

ติดตามราคา/ราคาที่ชำระ

ประกาศผ่านหน้าร้านทองเป็นรอบ
(รู้ราคาก่อนซื้อ-ขาย)

Real Time ตลอดวันตามราคาในกระดานหุ้น
(รู้ราคาก่อนซื้อ-ขาย)

วันละครั้ง ใช้ NAV ณ สิ้นวันซื้อ-ขาย
(ไม่รู้ราคาก่อนซื้อ  ขาย)

เวลาส่งคำสั่งซื้อขาย

ตามเวลาทำการของร้านทอง

ตามเวลาทำการตลาดหลักทรัพย์ฯ

มีเวลา cutoff time 
สำหรับการส่งคำสั่งซื้อขาย ตามที่บริษัทจัด
การกำหนด

วันหยุดการซื้อขาย

ตามวันหยุดร้านทอง

ตามวันหยุดทำการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามวันหยุดกองทุน (วันหยุดประเทศไทยและต่างประเทศ)ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ผลตอบแทน

ราคาทองคำโลก + ค่าเงิน

ราคาทองคำโลก + ค่าเงิน

ราคาทองคำโลก +  ค่าเงินบางส่วน 
(
ขึ้นอยู่กับนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ)

ความผันผวน/ความเสี่ยง

-  ราคาทองคำในตลาด

   โลก

-  ค่าเงิน

-  ราคาทองคำในตลาด

    โลก

-  ค่าเงิน

-  ราคาทองคำในตลาด

   โลก

-  ค่าเงิน  ขึ้นอยู่กับนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของกองทุนนั้นๆ)

ค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน

- ส่วนต่างราคาซื้อ-ขายขั้น      ต่ำ 100 บาทต่อทองคำ        หนัก1 บาท
  (ประมาณ0.47% ของค่า      ซื้อขาย)

-  ค่าธรรมเนียมซื้อขายหลักทรัพย์ไม่เกิน 0.2578% ของมูลค่าหน่วยลงุทนที่ซื้อขาย

-  ค่าธรรมเนียมรายปี
ประมาณ ไม่เกิน 0.46%
ต่อปี ของมูลค่าทรัพย์
สินสุทธิกองทุนรวม
 
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าใช้จ่ายกองทุนในต่างประเทศ)

ขึ้นอยู่กับอัตราค่าธรรมเนียมซื้อขายหน่วยลงทุนที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน (ไม่รวมค่าใช้จ่ายกองทุนในต่างประเทศ)

สถานที่จัดเก็บทองคำแท่ง

ทองคำแท่ง: บ้าน/เช่าเซฟธนาคาร
ตั๋วทอง: ร้านทองคำ

ห้องมั่นคง ธนาคาร HSBC
ประเทศอังกฤษ

ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

คุณภาพทองคำ

ความบริสุทธิ์ขั้นต่ำ96.50%

ความบริสุทธิ์ขั้นต่ำ 99.50%

ความบริสุทธ์ขั้นต่ำ 99.50%

มูลค่าซื้อ/ขายขั้นต่ำ

น้ำหนักทองคำ 5 บาท
(หรือประมาณ 100,000
บาทเศษ)

ขั้นต่ำ 100 หน่วย
(ประมาณ 200 บาทเศษ)

2,000 บาท สำหรับกองทุนรวม KT-Gold ของบลจ.กรุงไทย หรือ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

ราคา iNAV คืออะไร

โดยปกติสำหรับกองทุนเปิดทั่วไป ราคาซื้อขายที่เหมาะสมคือ ราคา NAV ต่อหน่วย ซึ่งจะประกาศครั้งเดียว ณ สิ้นวันของทุกวันทำการกองทุน

สำหรับ GLD ก็เช่นกัน แต่เนื่องจาก GLD นั้นมีการซื้อขายระหว่างวัน จึงมีสิ่งที่เรียกว่ามูลค่าทรัพย์สินสุทธิโดยประมาณ (iNAV หรือ indicative NAV) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจ (NAV ประมาณการที่เคลื่อนไหวระหว่างวัน)

ราคา iNAV ของกองทุน ETF คำนวณอย่างไร

 iNAV จะคำนวณมาจาก 
1. ราคา NAV ณ สิ้นวันของวันทำการก่อนหน้า 
2. การเปลี่ยนแปลงระหว่างวันของราคา SPDR GOLD Trust (กองทุนรวมหลัก) 
3. การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง THB/HKD 
เช่น ราคา ETF ณ สิ้นวันที่ 1 อยู่ที่ 10 บาท ราคา INAV ระหว่างวันที่ 2 จะเปลี่ยนแปลงจาก 10 บาท + (อัตรา % การเปลี่ยนแปลงของกองทุนรวมหลัก) + (อัตรา % การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน)

*หมายเหตุ: ราคา iNAV อ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยน THB/HKD และราคาซื้อขายของกองทุนรวมหลักในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ระหว่าง 8.30 น. – 11.00 น. และ 12.30 น. – 15.00 น. (เวลาในประเทศไทย) ทั้งนี้ ราคาของกองทุนรวมหลักจะไม่มีการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาที่นอกเหนือจากนี้ รวมถึงในวันหยุดทำการของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง
 

ราคา iNAV จะทำการ Update บ่อยแค่ไหน

 ราคา iNAV ที่ทางบริษัทจัดการคำนวณให้นั้นจะทำการ Update ทุกๆ 15 วินาที

ทำไมราคา GLD จึงขึ้นลงต่างจากราคาตู้แดง

เนื่องจากปัจจัยการซื้อ-ขายข้างต้น ส่งผลให้บางช่วงเวลาราคาซื้อ-ขายอาจแตกต่างกว่าราคา iNAV ได้ ทำให้ผู้ลงทุนที่ซื้อหน่วยลงทุนในช่วงที่ราคาสูงกว่า iNAV (premium) จะเสมือนได้รับผลตอบแทนที่ไม่สูงเท่ากับการปรับตัวขึ้นของกองทุนทองคำในต่างประเทศ (รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยน) ในกรณีที่ขาย ในขณะที่ premium ในตลาดลดน้อยลง 

 

ในทางกลับกัน หากผู้ลงทุนซื้อหน่วยลงทุนในช่วงที่ราคาต่ำกว่า iNAV (discount) จะเสมือนได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการปรับตัวขึ้นของกองทุนทองคำในต่างประเทศ (รวมผลของอัตราแลกเปลี่ยน) ในกรณีที่ขาย ในขณะที่ discount ในตลาดลดน้อยลง
 

Page 1 of 2