ทั่วไป

กองทุนรวมหุ้นระยะยาวคืออะไร และเป็นกองทุนที่มีลักษณะพิเศษกว่ากองทุนรวมแบบอื่นๆอย่างไร

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว หรือ LTF คือ กองทุนที่ลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดู โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ทั้งนี้ ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ผู้ลงทุนในกองทุนนี้จึงต้องเป็นผู้ที่มีความพร้อม ในการลงทุนระยะยาว และยอมรับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นตลอดจนความผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนได้ กองทุนรวมหุ้นระยะยาวมีลักษณะพิเศษ ดังนี้

 

1. เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมหุ้นระยะยาว จะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้จนถึงสิ้นปี พ.ศ.2559

 

2. เงินที่ผู้ถือหน่วยลงทุนนำมาลงทุนตั้งแต่ปี พ.ศ.2560-2564 จะไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และกำไรส่วนเกินทุนที่ได้จากการขายคืนหน่วยลงทุนต้องเสียภาษี

กองทุนหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีทุกกองทุนหรือไม่ อย่างไร

กองทุนที่ได้รับยกเว้นภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดา โดยเงินได้ทุกประเภทสามารถนำมาลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ (เงินได้ในที่นี้หมายถึง "เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร" ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง)


Page 1 of 1