กองทุนรวม

กองทุนหุ้นจะได้รับยกเว้นภาษีทุกกองทุนหรือไม่ อย่างไร

กองทุนที่ได้รับยกเว้นภาษี ได้แก่ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งกองทุนทั้ง 2 ประเภทนี้เหมาะสมกับผู้ลงทุนที่มีเงินได้ประเภทบุคคลธรรมดา โดยเงินได้ทุกประเภทสามารถนำมาลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ (เงินได้ในที่นี้หมายถึง "เงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากร" ของผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลธรรมดา และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง)


Page 1 of 1