กองทุนรวม LTF

กรณีที่ผู้ลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไขโดยขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ที่ถือไว้น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน แต่ยังไม่เคยใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนับตั้งแต่ปีที่มีการถือหน่วยลงทุน ในกรณีนี้ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องชำระคืนภาระทางภาษีตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการลงทุนหรือไม่

กรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนขายคืนหน่วยลงทุนที่ถือน้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน ให้ถือว่าผู้ถือหน่วยลงทุนปฏิบัติผิดเงื่อนไข เหมือนกับการ ผิดเงื่อนไขแบบการขายคืนก่อนกำหนด โดยจะต้องชำระคืนภาระทางภาษีทุกประการ ถึงแม้จะยังไม่เคยใช้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีก็ตาม

 

หมายเหตุ: ถ้าผู้ถือหน่วยทำการขายคืนหน่วยลงทุนโดยถือหน่วยลงทุนมากกว่า 5 ปีปฏิทิน แต่ไม่เคยใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ีตั้งแต่ปีที่มีการลงทุน ถือว่าผู้ถือหน่วยปฏิบัติผิดเงื่อนไขและต้องชำระคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีตั้งแต่ปีที่มีสิทธิได้รับประโยชน์

กองทุนรวมหุ้นทุนระยะยาว (LTF) Checklist ก่อนลงทุนมีอะไรบ้าง

1. ตอบตัวเองว่ายอมรับความเสี่ยงในการลงทุนได้ในระดับสูง เนื่องจาก LTF จะไปลงทุนในหุ้น

 

2. มีการจัดสรรเงินมาลงทุนโดยคำนึงถึงหลักการกระจายความเสี่ยง (asset allocation) มิใช่นำเงินลงทุนทั้งหมดที่มีมาลงทุนใน LTF

 

3. พร้อมที่จะลงทุนในระยะยาว ไม่ต่ำกว่า 5 ปีปฎิทิน

กองทุนรวมหุ้นทุนระยะยาว (LTF) คืออะไร

LTF ย่อมาจาก Long Term Equity Fund เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในหุ้น โดยทางการสนับสนุนให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มสัดส่วนผู้ลงทุนสถาบัน (ซึ่งก็คือกองทุนรวม) ที่จะลงทุนระยะยาวในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะช่วยให้ตลาดทุนไทยมีเสถียรภาพมากขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ลงทุนใน LTF ที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อเป็นแรงจูงใจในการลงทุน

กองทุนรวมหุ้นทุนระยะยาว (LTF) เงื่อนไขการลงทุนเป็นอย่างไร

เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี มีเงื่อนไขว่า ต้องซื้อ และถือหน่วยลงทุนไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับตามปีปฏิทิน เช่น เงินลงทุนแต่ละยอดที่ซื้อในระหว่างปี 2547 จะครบเงื่อนไขตั้งแต่เดือนมกราคม 2551 เป็นต้อนไป และส่วนที่ลงทุนในระหว่างปี 2548 ก็จะครบเงื่อนไขตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 เป็นต้นไป) ทั้งนี้ เงินลงทุนใน LTF ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะต้องเป็นการลงทุนภายในช่วงระยะเวลาไม่เกินปี 2559 เท่านั้น

กองทุนรวมหุ้นทุนระยะยาว (LTF) จะเกิดอะไรขึ้นกับผู้ลงทุนหากมีการผิดเงื่อนไขการลงทุน

ผู้ลงทุนต้องดำเนินการ ดังนี้

 

1. ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นไป โดยควรรีบทำทันทีที่ผิดเงื่อนไข เนื่องจากต้องจ่าย “เงินเพิ่ม” ในอัตรา 1.5% ต่อเดือนของจำนวนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้น นับตั้งแต่เดือนเมษายนของปีที่ผู้ลงทุนยื่นขอยกเว้นภาษี จนถึงเดือนที่มีการยื่นคืนเงินภาษี สำหรับการขาย LTF คืนเพียงบางส่วน ให้คืนภาษีเฉพาะยอดที่ขายคืนพร้อม “เงินเพิ่ม”

 

2. ต้องจ่ายภาษีกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (capital gain) ภายในเดือนมีนาคมของปีถัดจากปีที่ผิดเงื่อนไข โดยนำกำไรที่ได้รับจากการขายคืนไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี ซึ่งในทางปฏิบัติ เมื่อผู้ลงทุนขายคืนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจะหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ของกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุนไว้ก่อน

กองทุนรวมหุ้นทุนระยะยาว (LTF) มีข้อแตกต่างจากกองทุนรวมทั่วๆ ไปอย่างไร

1. จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากมีการลงทุนเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางการกำหนด

 

2. หากลงทุนไม่ถึง 5 ปีปฏิทิน กำไรที่ได้จากการลงทุน (capital gain) ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กองทุนรวมหุ้นทุนระยะยาว (LTF) มีนโยบายการลงทุนเป็นอย่างไร

มีแบบเดียวคือ ลงทุนในหุ้นสามัญ ที่จะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยแต่ละ LTF อาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน เช่น บาง LTF อาจเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่ม SET50 หรือตามที่บริษัทเห็นสมควร ขึ้นอยู่กับรายละเอียดนโยบายการลงทุนของ LTF กองนั้นๆ LTF บางกองทุนยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลได้

กองทุนรวมหุ้นทุนระยะยาว (LTF) สิทธิประโยชน์ทางภาษีมีอะไรบ้าง

หากปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุนผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ภาษีถึง 2 ทางด้วยกัน คือ

 

ทางที่ 1 เงินซื้อหน่วยลงทุนใน LTF จะได้รับยกเว้นไม่ต้องนำไปรวมคำนวณพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามที่ลงทุนจริง สูงสุดไม่เกิน 15% ของเงินได้ในแต่ละปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ หากมีการลงทุนเกิน 15% ของเงินได้ หรือเกิน 500,000 บาท เมื่อขายคืนหน่วยลงทุนแล้วมีกำไร ผู้ลงทุนจะต้องนำกำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (capital gain) นับเฉพาะจากส่วนเงินลงทุนที่เกิน ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

 

ทางที่ 2 กำไรจากการขายคืนหน่วยลงทุน (capital gain) ไม่ต้องนำไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา


Page 1 of 2