ประวัติความเป็นมา

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อมาจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวม มหานคร เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2542 ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาทเป็น 200
ล้านบาท เป็นบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแห่งเดียวที่มีสถานะเป็น รัฐวิสาหกิจ โดยธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 99.99 บริษัท รับจัดการบริหารสินทรัพย์ให้กับสถาบัน องค์กร และ รัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่
ภายใต้ใบอนุญาตบริหารกองทุนรวม, กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

15 พฤศจิกายน 2539
ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวมจากกระทรวงการคลัง
 
4 สิงหาคม 2542
เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม มหานคร จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
กรุงไทย จำกัด
 
23 ธันวาคม 2542
เพิ่มทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจาก 100 ล้านบาท เป็น 200 ล้านบาท

26 ธันวาคม 2543

ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการ กองทุนส่วนบุคคลจากกระทรวงการคลัง
 
3 พฤษภาคม 2544
เปลี่ยนชื่อจาก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม กรุงไทย จำกัด เป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
กรุงไทย จำกัด

29 พฤศจิกายน 2545
แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อว่า บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)


18 กรกฎาคม 2549
ได้รับใบอนุญาตผู้จัดการลงทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์

Go To Tp