มูลค่าทรัพย์สินสุทธิภายใต้การบริหารการจัดการ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 75,152 ล้านบาท
กองทุนส่วนบุคคล มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 35,148 ล้านบาท
กองทุนรวม มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 460,191 ล้านบาท
กองทุนอสังหาริมทรัพย์ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 206,438 ล้านบาท
   รวม          776,928 ล้านบาท

                                                                 

_____________________________________________________________
 

 ,

 

 

 

      ข้อมูล กองทุนรวม และกองทุนอสังหาริมทรัพย์  ณ วันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2560
                กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ณ 31  มกราคม 2560

                                                

 

Go To Tp