ปรัชญาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

ปรัชญาและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

1.   ดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทแม่บนพื้นฐานแห่งความซื่อสัตย์สุจริต
      และมีจรรยาบรรณ

2.   มีความมุ่งมั่นที่จะประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างลูกค้า ตัวแทนขาย และบริษัทด้วยความจริงใจ

3.   พยายามอย่างสุดความสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตทางการเงินที่ดีขึ้นให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ

4.   ส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเทคโนโลยี การพัฒนาคุณภาพ
      ของพนักงาน โดยไม่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  
แนวทางการป้องกันการกระทำที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
( Conflict of interest ) 
 
  
1.    แนวทางปฏิบัติในการรับผลประโยชน์ตามเทศกาลที่เป็นประเพณีนิยม
       “บริษัทห้ามมิให้พนักงานรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ
       ที่มีมูลค่าเกินกว่า 5,000 บาท และสำหรับการรับของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์
       ตอบแทนอื่นๆ ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 บาท ให้พนักงานนำส่งของขวัญ ของกำนัล หรือ
       ผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ไปยังสำนักกรรมการผู้จัดการ เพื่อจัดสรรให้แก่พนักงานบริษัทต่อไป”
 
2.    แนวทางการเปิดเผยข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการ
       “บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อบริษัทจัดการเช่นเดียวกันกับที่บริษัท
       จัดการลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้
       ผู้ถือหน่วย ลูกค้าหรือผู้ที่สนใจจะลงทุนที่ต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด
       สามารถขอดูข้อมูลได้ที่บริษัทจัดการ และสำนักงาน ก.ล.ต. หรือติดต่อขอข้อมูลผ่านผู้สนับสนุนการขาย
       หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน”

Go To Tp