คณะทำงานบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม

 นางชวินดา หาญรัตนกูล
 ตำแหน่ง

 • กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
  ประธานคณะทำงานบรรษัทภิบาล
   
นายวิโรจน์ ตั้งเจริญ
 ตำแหน่ง
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด1 และคณะทำงานบรรษัทภิบาล
   

 นายวีระ วุฒิคงศิริกูล 
 ตำแหน่ง

 • รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน และคณะทำงานบรรษัทภิบาล 

 

   

 

 นางรุ้งตวัน อิศรพันธุ์ 
 ตำแหน่ง

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการผู้จัดการ และ
  คณะทำงานบรรษัทภิบาล 

   

   

 นายคมสันติ วงษ์อารี 
 ตำแหน่ง

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงาน และคณะทำงานบรรษัทภิบาล
   

 นายเฉลิม โลกิจแสงทอง 
 ตำแหน่ง

 • ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักตรวจสอบภายใน และ
  คณะทำงานบรรษัทภิบาล

 

Go To Tp