คณะผู้บริหาร

 

นางชวินดา หาญรัตนกูล 
ตำแหน่ง 
 • กรรมการผู้จัดการ
   

 

นายวิโรจน์  ตั้งเจริญ
ตำแหน่ง 

 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
  ผู้บริหารสายงาน พัฒนาธุรกิจและการตลาด 1
   

นายวีระ วุฒิคงศิริกูล
ตำแหน่ง 

 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 
  ผู้บริหารสายงานจัดการลงทุน
   
 

น.ส. หัสวรา แสงรุจิ
ตำแหน่ง 

 • รองกรรมการผู้จัดการ  
  ผู้บริหารสายงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 
 
 

น.ส.ดารบุษป์   ปภาพจน์
ตำแหน่ง 

 • รองกรรมการผู้จัดการ
  ผู้บริหาร สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด 2

 

 

 

 

น.ส.วรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์
ตำแหน่ง 

 • รองกรรมการผู้จัดการ
  ผู้บริหารสายงาน ปฏิบัติการ

 

 

 

 

Go To Tp