ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 8   สิงหาคม  2560

(1)  บมจ. ธนาคารกรุงไทย   19,999,986 หุ้น
(2)  นายวรายุ  เธียรประมุข 1 หุ้น
(3)  นางสาวหทัยวรรณ  มากทอง 1 หุ้น
(4)  นางสาวกันตภณ  ปัญจประการ 1 หุ้น
(5)  นางสาว ปรางทิพย์  วณิชชานุกร 1 หุ้น
(6)  นางสาวดวงฤทัย  ศรีวะรมย์    1 หุ้น
(7)  นางสาวลลิตา  สิริยากร 1 หุ้น
(8)  นายมาโนช  ลีลาวัฒนพาณิชย์     1 หุ้น
(9)  นางญานิน  ตันติพิมลพันธ์ 1 หุ้น
(10) นางสาวจงกล  ทองมีประเสริฐ 1 หุ้น
(11) นางสาวอันธิกา  หนูนาง    1 หุ้น
(12) นางแอนนี่  เมฆพฤกษาวงศ์       1 หุ้น
(13) นางสาวสิตา  วชิรปราการสกุล      1 หุ้น
(14) นายณรงค์ศักดิ์  สายปัญ 1 หุ้น
(15) นางสาวณัชชา จำรูญจันทร์ 1 หุ้น
  รวม 20,000,000 หุ้น                                                      

Go To Tp