นโยบายการต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่นช่องทางการแจ้งเบาะแส


Email : whistleblowing@ktam.co.th
หนังสือ : ส่งไปที่ คณะกรรมการรับแจ้งเบาะแส บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย หรือคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-686-6100

Go To Tp