เงิน ๆ ทอง ๆ

 • การจัดสรรเงิน
  การบริหารเงินส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์สุขในปัจจุบันและอนาคตนั้น เราควรแบ่งทรัพย์สินที่มีหรือหามาได้ออกเป็นส่วนๆ ดังนี้

  - ส่วนที่ 1 ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั่วไป ซึ่งเงินใน ส่วนนี้ควรจะกันไว้ให้เพียงพอสำหรับระยะ
    เวลา 6 เดือนขึ้นไป
  - ส่วนที่ 2 เก็บสะสมไว้ใช้ยามจำเป็น
  - ส่วนที่ 3 ใช้จ่ายเพื่อทดแทนผู้มีพระคุณ
  - ส่วนที่ 4 ใช้เพื่อสร้างสรรค์ความดีงามให้แก่สังคม

  จะเห็นได้ว่าเงินในส่วนที่ 2 เราจะต้องเก็บสะสมไว้ใช้ยามจำเป็น แต่การที่จะเก็บไว้เฉยๆ จะทำให้ค่าของเงินเล็กลงไปเรื่อยๆ ดังนั้น เมื่อมีเงินออมก็ควรลงทุน อย่างน้อยก็เพื่อรักษาค่าเงินเอาไว้
   
 • ทางเลือกในการลงทุน
  - ลงทุนด้วยตัวเอง
  - ให้คนอื่นจัดการลงทุนให้ เช่น ลงทุนในกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนอสังหาริมทรัพย์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

 

Go To Tp