คณะกรรมการบริหารความเสียง

 

 

 


นายลวรณ  แสงสนิท
ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

 


 

 

นายวัชรา ตันตริยานนท์
ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

  นายธวัช  อยู่ยอด
ตำแหน่ง กรรมการบริหารความเสี่ยง

  

Go To Tp