รู้จักกับตลาดการเงิน

 

ตลาดการเงิน

เป็นตลาดตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างผู้มีเงินออมกับผู้ที่ต้องการเงินลงทุน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. ตลาดเงิน (Money Market) คือ ตลาดที่มีการระดมเงินจากประชาชน และการให้สินเชื่อระยะสั้นไม่เกิน 1 ปี รวมทั้งการซื้อขายหลัก ทรัพย์ทางการเงินที่มีอายุการไถ่ถอนระยะสั้น เช่น ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น

2. ตลาดทุน (Capital Market) คือ  แหล่งระดมเงินทุน และให้สินเชื่อระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป


ตราสารการเงินที่ควรรู้จัก

1. ตราสารหนี้ (Debt Instrument)
2. ตราสารทุน (Equity Instrument)
3. ตราสารอนุพันธ์ (Derivative Instrument)

   

 

ความเสี่ยงในการลงทุน

การลงทุนทุกประเภทย่อมมีความเสี่ยงแตกต่างกันไป ความเสี่ยงจากการลงทุนมาก หมายถึง โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ สำหรับกองทุนรวมความเสี่ยงจะขึ้นอยู่กับกองทุนนั้นนำเงินไปลงทุนอะไร กองทุนที่ลงทุนในหลักทรัพย์ที่มี ความเสี่ยงสูง เช่น หุ้น ตราสารอนุพันธ์ จะมีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง เป็นต้น

 

ความเสี่ยงสูง

 

 

 

 ความเสี่ยงต่ำ

 

 

ประเภทของความเสี่ยง ได้แก่

1. ความเสี่ยงจากการดำเนินงานของผู้ออกตราสาร (Credit Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้ออกตราสารหนี้ไม่สามารถชำระคืนเงินต้น และ/หรือ ดอกเบี้ยได้ตามที่กำหนด

2. ความเสี่ยงจากการผันผวนของราคาตราสาร (Market Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการผันผวนของราคาตราสาร หรือผลตอบแทนโดยรวมของตราสารปรับตัว ขึ้นลง โดยได้รับผลกระทบจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง ความผันผวนของค่าเงินบาท อัตราดอกเบี้ย เป็นต้น

3. ความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสาร (Liquidity Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการซื้อ หรือขายตราสารไม่ได้ ในระยะเวลาหรือราคาตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากโอกาสในการซื้อหรือขายตราสารมี จำกัด

4. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) คือความเสี่ยงที่ราคาตราสารหนี้จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามกับการเปลี่ยนแปลงของ อัตราดอกเบี้ย หากตราสารหนี้มีอายุคงเหลือยิ่งนานเท่าไหร่ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยก็จะยิ่งมีผลกระทบต่อราคาตราสารหนี้มากขึ้น

5. ความเสี่ยงทางธุรกิจ (Business Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการหากำไรของบริษัท อาจเป็นเหตุให้ผู้ลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง

 

Go To Tp