บริหารพอร์ตการลงทุน

พอร์ตการลงทุน (Investment Portfolio) คือการกระจายการลงทุนในหลักทรัพย์หลาย ๆ ประเภท เพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าหลักทรัพย์ ซึ่งขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนว่า มีวัตถุ ประสงค์ในการลงทุนอย่างไร รับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหน และผลตอบแทนที่คาดหวังไว้ เราอาจจะมีพอร์ตการลงทุนหลายๆ พอร์ต ตามวัตถุประสงค์ของการลงทุนในเงินก้อนนั้นๆ ซึ่งแต่ละคนอาจจัดสัดส่วนไม่เหมือนกันตามระดับความเสี่ยงที่แต่ละคนจะรับได้ ด้วย

 

ตัวอย่างเช่น พอร์ตการลงทุนระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารสภาพคล่องของเงินหมุนเวียน

 

เงินสด 20%
กองทุนรวมตลาดเงิน 30%
ตราสารหนี้ระยะสั้น 50%

 

ตัวอย่าง พอร์ตการลงทุนระยะยาวเพื่อเก็บเงินไว้ใช้ยามเกษียณ

 

ตราสารหนี้ 10%
กองทุนหุ้นปันผล 20%
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 30%
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ 30%
ประกันชีวิต 10%

Go To Tp