Internet Trading

     บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการที่ดีกว่า  บริษัทฯ จึงพัฒนาระบบการซื้อ/ขายหน่วยลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นช่องทางใหม่สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน และผู้ที่สนใจลงทุนกับบริษัท ให้ท่านสามารถลงทุนได้อย่างสะดวกสบายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเวลาใดก็ตาม
 
     ระบบอินเทอร์เน็ตเทรดดิ้งสำหรับการลงทุนในกองทุนซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท หรือระบบเคแทมสมาร์ทเทรด (KTAM Smart Trade) ได้พัฒนาให้มีฟังก์ชันต่างๆ สำหรับการลงทุน เช่น การตรวจสอบพอร์ตหรือประวัติการลงทุน, การส่งคำสั่งซื้อ/ขาย/สับเปลี่ยนและการตรวจสอบสถานะรายการ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้พัฒนาระบบให้มีฟังก์ชันที่ให้ความสะดวกสบาย และรวดเร็วแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน เช่น การส่งคำสั่งซื้อผ่านเมนูลัด การส่งคำร้อง หรือเรียกดูรายงานต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ในการติดต่อกับบริษัท เพื่อขอรับรายงานหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ อีกต่อไป
 
     ท่านสามารเข้าใช้งานระบบ KTAM Smart Trade ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.ktam.co.th
โดยคลิกเลือกที่ไอคอน KTAM Smart Trade หรือ ระบุ URL เพื่อเข้าหน้าจอระบบ KTAM Smart Trade ได้โดยตรงที่ http://www.ktam.co.th/th/smart/login_smart.aspx
 

 

Go To Tp