คณะกรรมการบริษัท

 

นายวัชรา ตันตริยานนท์


ตำแหน่ง

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 • Master of Science in Management Administration, Northrop University, California U.S.A.
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Audit Committee and Continuing Development Program (ACP) รุ่น 41/2012 สมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 8/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Monitoring the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 16/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 13/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น13/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Corparate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน 

 • ประธานกรรมการ บมจ.อีสเทิร์นโพลิเมอร์ กรุ๊ป
 • กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทน เม้นท์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ประสบการณ์ทำงาน

 • กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บมจ.บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสิร์ช คอร์ป
 • ประธานกรรมการ บมจ. เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
 • กรรมการ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 • กรรมการธนาคารออมสิน
 • กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี
 • ประธานคณะกรรมการ สถานธนานุบาล กรุงเทพมหานคร
 • ที่ปรึกษาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
 • คณะกรรมการกำกับการดำเนินงาน กองทุนรวมวายุภักษ์
นายธวัช  อยู่ยอด


ตำแหน่ง

กรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • Corparate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 6/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัทศรีราชา กรีน พ้อยท์ จำกัด

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานบริหารจัดการทางการเงินเพื่อธุรกิจ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคกลาง บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้บริหารสำนักงานเขตสวนมะลิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

 

 

นางดนุชา  ยินดีพิธ


ตำแหน่ง

กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกการจัดการ
 • บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกการธนาคารและการเงิน
 • MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 9
 • หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.) รุ่นที่ 2
 • Executive Development Program, Kellogg School of Management, NWU, USA
 • Middle Management Professional Development Program, Revenue Canada
 • International Defense Resources Management, The Naval Postgraduate School, Ministry of defense, USA

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

 •        กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. เอเซียนโปแตชชัยภูมิ

 • กรรมการ บริษัทขนส่ง จำกัด

ประสบการณืทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

 • พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกการจัดการ
 •           ที่ปรึกษาการคลัง (นักวิชาการคลังทรงวุฒิ) กระทรวงการคลัง

 •          กรรมการ บมจ.อสมท.

 •  

  กรรมการ ธนาคารออมสิน
 • กรรมการ การประปาส่วนภูมิภาค
 • กรรมการ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC
 • กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย
 • กรรมการ บมจ.ท่าอากาศยานไทย
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง

 

 

 

นายวิเชียร ศิริเวชวราวุธ


ตำแหน่ง

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พาณิชยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Advance Management Program for Oversea Banker, Wharton School, University of Pennsylvania, Philadelphia, U.S.A.
 • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 38 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.นครหลวง ลีสซิ่ง-แฟ็กเตอริง

 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 • ประธานกรรมการ บมจ.ไทย-เยอรมัน โปรดักส์
 • กรรมการ บมจ.แนเชอรัล พาร์ค
 • กรรมการบริหาร บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์สยามซิตี ซินดิเคท จำกัด

 

นายลวรณ  แสงสนิท


ตำแหน่ง

กรรมการ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 • M.S. (Economic Policy and Planning), Northeastern University, U.S.A.
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรโครงการการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงินรุ่นที่ 22 (FINEX 22) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 75 สำนักงานคณะกรรมการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 9 (ปรม.9) สถาบันพระปกเกล้า
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Taxes กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini Modern Management มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 • ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกืจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงิน และสถาบันการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 • ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้่มครอง ผลประโยชน์ทางการเงินสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายเชิดชัย  ชมภูนุกูลรัตน์


ตำแหน่ง

กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 

คุณวุฒิการศึกษา 

 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็ก และรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มเครือข่ายนครหลวง 1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่มเครือข่ายภาคใต้ 1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย

นายสุรพล โอภาสเสถียร

 

ตำแหน่ง 

กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกกฎหมายเศรษฐศาสตร์และธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน

ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด

 

ประสบการณ์ทำงาน 

 • Senior Executive Vice President  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • Executive Vice President  บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
 • Director Marketing ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด
 • First Vice President  ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

นางชวินดา หาญรัตนกูล  


ตำแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการ

 

คุณวุฒิการศึกษา

 • MA.(Economics), University of Missouri Columbia, U.S.A.
 • Bachelor of Art (Psychology )  Thammasat University
 • Leadership Succession Program (LSP) รุ่น1 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ(IRDP)
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตรวตท.) รุ่นที่19
 • Coporate Governance for Capital Maket Intermediaties : Exclusive Class  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Certification Program : class 205/2015  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • Risk Management Program for Corporate Leaders : class 3/2016  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 • Ultra Wealth Class 2016

ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง

 • รองกรรมการผู้จัดการ ผู้บริการสายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนส่วนบุคคล บลจ.กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส(ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์) บลจ.ไอเอ็นจี (ประเทศไทย)
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายที่ปรีกษาบริหารการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล บล.เมอร์ริล ลินช์ ภัทร จำกัด
 • ผู้อำนวยการอาวุโส (ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล) บงล. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 • รองผู้อำนวยการ (ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคล) ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ กรุงเทพ
 • ผู้จัดการการตลาด (ฝ่ายต่างประเทศ) บงล.ธนชาติ จำกัด (มหาชน)

 

Go To Tp