กองทุน IPO

 

กองทุน

เสนอขายครั้งแรก (IPO)


กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 212 (KTFF212)
 
วันที่ 16 - 22 มกราคม 2562