เข้าสู่ระบบข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
หน้าหลักกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ > แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน
แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน (Version Thai)
แบบประเมินความเสี่ยงการลงทุน (Version Eng)
หมายเหตุ : เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่านสามารถเลือกทำแบบประเมินความเสี่ยงการลงทุนได้ โดย ทำลงในเอกสารจากการดาวน์โหลดแบบประเมินความเสี่ยง
หรือ จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงในรูปแบบ online ได้ที่ https://pvd.ktam.co.th/ktampvd/Login.aspx