ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2557
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 19/12/255711.0420+0.000411.042111.04201,585,569,396.86
KTSS 19/12/255712.2936+0.000612.293712.293625,537,533,412.36
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 19/12/255710.9960+0.000110.996110.99604,313,992,331.93
KTPLUS 19/12/255710.3684+0.000110.368510.368427,867,808,005.17
KTFIX-1Y3Y 19/12/255710.3679+0.000510.368010.36792,459,664,475.13
KTDF 19/12/255711.6655-0.004511.665611.665570,607,162.78
KTILF 19/12/25579.4838+0.09699.49819.4791755,226,363.56
กองทุนผสม (Mixed Fund)
TRIG5-4 19/12/25579.6576-0.0319301,181,875.55
KT-FLEX 19/12/255710.4880+0.004510.488110.48802,664,688,777.74
KT-OPP-A 19/12/255712.0277+0.0658323,329,486.21
KT-OPP-D 19/12/255711.0280+0.0604221,574,516.60
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 19/12/2557103.2522-0.2086103.2522103.252266,081,445.14
EBANK 19/12/25575.9911-0.00585.99115.9911137,795,228.23
ECOMM 19/12/25575.6964+0.05075.69645.696479,750,656.46
EFOOD 19/12/25575.4591-0.10515.45915.459132,754,709.95
EICT 19/12/25576.8552+0.00066.85526.855241,131,643.89
ENY 19/12/25575.0607-0.01825.06075.0607156,883,425.54
CHINA 19/12/25576.7515-0.14506.78666.7167311,257,700.24
HK 19/12/25575.0472+0.06345.07345.02106,396,836.97
GLD 19/12/25571.7403-0.00421.74941.7313404,936,125.41
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 19/12/255710.6194-0.046710.619510.6194657,274,975.52
KTEF 19/12/255715.8827-0.127415.882815.8827231,297,458.17
KT-HiDiv 19/12/25579.9173-0.01019.99189.892579,345,882.01
KTSE 19/12/255713.0599-0.021113.060013.05992,317,097,025.38
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 17/12/255713.4203+0.123513.621713.420331,688,951.53
KT-BOND 18/12/255711.6633+0.066511.750911.6633127,281,209.64
KT-WCORP 18/12/255710.7556-0.033010.836410.755691,239,610.19
KT-AGRI 18/12/25579.9149+0.067710.06379.914929,344,419.51
KT-Energy 18/12/255711.2303+0.349611.398911.2303244,535,835.78
KT-FINANCE 18/12/255713.3689+0.175013.569513.368933,158,035.85
KT-MINING 17/12/25574.7716+0.00424.84334.771646,407,566.44
KT-PRECIOUS 18/12/25573.3428+0.10073.39303.342883,364,799.06
KT-OIL 18/12/25574.7982-0.14864.80314.7982146,733,984.19
KT-GOLD 19/12/25579.2843-0.01989.30769.2611246,246,808.47
KT-PROPERTY 17/12/255712.1645+0.070412.347112.1645206,839,486.24
KT-EURO 18/12/25578.4377+0.17128.56448.43771,500,511,873.14
KT-IGF-R 18/12/25579.9982+0.141010.09839.99821,038,440,574.74
KT-WEQ 18/12/255710.2094+0.139510.362610.2094179,710,533.47
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 19/12/255711.0689+0.000511.069011.0689527,060,267.75
RMF3 19/12/255713.2891-0.001713.289213.28912,781,296,714.17
RMF2 19/12/255713.8760+0.000713.876113.87601,067,248,679.93
KT-BOND RMF 18/12/255710.1794+0.056010.179510.179475,107,432.54
RMF1 19/12/255752.9879-0.231952.988052.98791,580,950,346.94
KT-HiDiv RMF 19/12/255711.2759-0.021811.276011.2759183,614,193.20
KTSE-RMF 19/12/255712.9281-0.020412.928212.9281635,103,282.60
KSRMF 19/12/255723.1096-0.047723.109723.1096115,013,305.89
KT-GOLD RMF 19/12/25578.7773-0.01858.77748.7773405,917,933.38
KT-PROPERTY RMF 17/12/255711.1743+0.059711.174411.174379,036,080.71
KT-WEQ RMF 18/12/25579.8546+0.12239.85479.854619,819,420.24
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 19/12/255732.0675-0.099532.067632.06754,479,128,390.59
KSET50LTF 19/12/255721.5750-0.043821.575121.5750868,242,260.75
KTLF 19/12/255724.6956-0.108024.695724.69563,674,138,642.34
KSLTF 19/12/255723.2024-0.048423.202523.2024163,680,820.58
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/10/255710.3942+0.063610,051,193,592.47
DTCPF 31/10/255710.5876+0.04704,334,567,510.99
TCIF 31/10/255712.5791+0.052527,837,674,630.97
THIF 31/10/255710.2469+0.048826,847,079,491.78
TLGF 31/10/255711.1713-0.113026,110,717,490.69
TRIF 31/10/255713.4814+0.059021,422,056,991.13
TTLPF 31/10/255710.9208+0.14361,965,761,768.62
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 19/12/255714.9757-0.044814.9758ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์986,841,563.11
TOF2 19/12/255713.1523-0.058913.1524ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,130,132,955.32
TTPF 19/12/25571,314.7647+25.9003498,152,794.82
TTPF2 19/12/2557444.9607-2.01351,254,214,226.15
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 19/12/255743.5257-0.3800319,070,654,731.13
VAYU1B 19/12/255743.5257-0.3800319,070,654,731.13

Go To Tp