ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2557
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 30/10/255711.0175+0.000511.017611.01751,589,159,900.39
KTSS 30/10/255712.2591+0.000512.259212.259127,003,885,193.74
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 30/10/255710.9496+0.000910.949710.94963,583,554,041.03
KTPLUS 30/10/255710.3302+0.001110.330310.330221,659,871,550.39
KTFIX-1Y3Y 30/10/255710.2962-0.001510.296310.29621,615,188,919.91
KTDF 30/10/255711.5683-0.001811.568411.568347,900,685.97
KTILF 30/10/25579.6501-0.02449.66479.6453982,888,222.34
กองทุนผสม (Mixed Fund)
TRIG5-4 30/10/25579.7454+0.0256303,918,082.25
KT-FLEX 30/10/255710.6273+0.002610.627410.62733,211,609,558.37
KT-OPP-A 30/10/255711.9378-0.0226315,684,990.80
KT-OPP-D 30/10/255710.9456-0.0207220,888,844.80
KTNA8 30/10/25579.9977-0.015062,416,254.37
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 30/10/2557105.9201+0.2119105.9201105.920176,262,514.52
EBANK 30/10/25576.0159-0.04276.01596.0159165,439,699.80
ECOMM 30/10/25576.0643+0.04626.06436.064384,901,315.98
EFOOD 30/10/25575.5428-0.00115.54285.542849,885,440.18
EICT 30/10/25576.7338+0.01596.73386.733847,137,053.25
ENY 30/10/25575.5224+0.03105.52245.5224226,420,363.97
CHINA 30/10/25575.3556+0.02645.38355.3279300,459,515.86
HK 30/10/25575.0078-0.15465.03384.98196,346,908.35
GLD 30/10/25571.7370-0.03231.74611.7280397,216,514.45
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 30/10/255710.8346+0.003410.834710.8346641,086,543.59
KTEF 30/10/255715.9205-0.022615.920615.9205222,216,596.47
KT-HiDiv 30/10/255710.1691-0.007910.245510.143767,744,542.63
KTSE 30/10/255713.3342-0.007813.334313.33422,191,490,276.02
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 28/10/255714.0848+0.235814.296214.084834,414,115.14
KT-BOND 29/10/255711.9111+0.017612.000511.9111147,235,036.02
KT-WCORP 29/10/255710.7016-0.008310.782010.701688,931,724.41
KT-AGRI 29/10/25579.9838+0.057610.13379.983829,577,042.48
KT-Energy 29/10/255712.7031+0.233712.893712.7031241,838,508.54
KT-FINANCE 29/10/255712.7715+0.034912.963212.771533,352,382.99
KT-MINING 29/10/25575.7885+0.08635.87545.788556,255,876.35
KT-PRECIOUS 29/10/25573.6440-0.05203.69883.644089,639,033.26
KT-OIL 29/10/25577.1705+0.09637.17787.1705147,627,114.48
KT-GOLD 30/10/25579.3144-0.18389.33789.2911247,943,746.37
KT-PROPERTY 29/10/255712.0569+0.040712.237912.0569208,879,460.02
KT-EURO 29/10/25578.3158+0.02578.44068.31581,541,815,589.48
KT-IGF-R 29/10/255710.0099+0.029810.110110.0099706,522,919.01
KT-WEQ 29/10/255710.0716-0.053410.222810.0716146,384,651.99
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 30/10/255711.0418+0.000411.041911.0418500,718,161.95
RMF3 30/10/255713.2050-0.001213.205113.20502,622,464,036.41
RMF2 30/10/255713.7645-0.004313.764613.7645989,223,235.09
KT-BOND RMF 29/10/255710.3909+0.007610.391010.390975,685,488.33
RMF1 30/10/255754.1846+0.025754.184754.18461,490,126,645.76
KT-HiDiv RMF 30/10/255711.5591-0.009211.559211.5591154,998,295.99
KTSE-RMF 30/10/255713.1922-0.008513.192313.1922565,518,116.11
KSRMF 30/10/255724.1313+0.050424.131424.1313116,173,207.32
KT-GOLD RMF 30/10/25578.8125-0.17468.81268.8125400,565,451.32
KT-PROPERTY RMF 29/10/255711.0853+0.033011.085411.085378,517,171.27
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 30/10/255732.4741+0.004832.474232.47414,188,526,191.73
KSET50LTF 30/10/255722.1681+0.043122.168222.1681809,077,137.79
KTLF 30/10/255725.2189+0.008825.219025.21893,416,552,758.55
KSLTF 30/10/255724.2384+0.050124.238524.2384166,647,412.09
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/08/255710.3281-0.06739,987,321,659.70
DTCPF 31/08/255710.4730-0.31834,287,666,815.64
TCIF 31/08/255712.4758-0.237827,608,978,519.65
THIF 31/08/255710.1494+0.050626,591,459,553.82
TLGF 31/08/255711.2239+0.064326,233,564,302.06
TRIF 31/08/255713.3544-0.347721,220,171,100.11
TTLPF 31/08/255710.8592-0.23221,954,664,740.94
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 30/10/255716.2136+0.005416.2137ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,068,411,117.68
TOF2 30/10/255714.9492+0.005614.9493ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,284,535,515.50
TTPF 30/10/25571,415.5453+12.9204536,337,657.34
TTPF2 30/10/2557470.5593-1.49281,326,369,061.09
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 30/10/255744.3407-0.0678325,045,082,689.28
VAYU1B 30/10/255744.3407-0.0678325,045,082,689.28

Go To Tp