ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2557
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 22/10/255711.0136+0.000511.013711.01361,594,822,483.24
KTSS 22/10/255712.2539+0.000712.254012.253927,693,980,537.58
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 22/10/255710.9438+0.000910.943910.94383,931,489,937.29
KTPLUS 22/10/255710.3252+0.000710.325310.325220,575,793,990.51
KTFIX-1Y3Y 22/10/255710.2973+0.001110.297410.29731,598,314,241.37
KTDF 22/10/255711.5754-0.001311.575511.575448,283,109.57
KTILF 22/10/25579.7378-0.01939.75259.73291,000,355,326.59
กองทุนผสม (Mixed Fund)
TRIG5-4 22/10/25579.4366+0.1108294,288,364.86
KT-FLEX 22/10/255710.3781+0.035310.378210.37813,163,301,076.83
KT-OPP-A 22/10/255711.7147+0.0332309,786,931.30
KT-OPP-D 22/10/255710.7411+0.0305216,761,896.78
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 22/10/2557104.0250+0.3670104.0250104.025074,898,014.46
EBANK 22/10/25575.9108-0.04395.91085.9108162,547,558.81
ECOMM 22/10/25575.8898+0.02675.88985.889882,457,404.69
EFOOD 22/10/25575.5216+0.01385.52165.521649,694,812.11
EICT 22/10/25576.5526+0.07986.55266.552645,868,203.97
ENY 22/10/25575.4683+0.00575.46835.4683224,202,828.08
CHINA 22/10/25575.2332-0.04495.26045.2061293,591,645.55
HK 22/10/25575.0569+0.06435.08335.03086,409,200.74
GLD 22/10/25571.7854-0.00641.79481.7762408,293,215.50
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 22/10/255710.6364+0.048010.636510.6364629,914,171.65
KTEF 22/10/255715.5994+0.077015.599515.5994220,498,756.67
KT-HiDiv 22/10/255710.0012+0.051610.07639.976265,791,427.60
KTSE 22/10/255712.9871+0.100912.987212.98712,124,842,110.54
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 20/10/255713.8490-0.034414.056813.849033,838,108.61
KT-BOND 21/10/255711.8292+0.021811.918011.8292148,862,935.67
KT-WCORP 21/10/255710.7223+0.008210.802810.722386,569,041.21
KT-AGRI 21/10/25579.8076+0.11729.95489.807629,211,848.24
KT-Energy 21/10/255712.5372+0.310712.725412.5372238,660,163.12
KT-FINANCE 21/10/255712.6071+0.251312.796312.607132,904,445.96
KT-MINING 21/10/25575.7602+0.01035.84675.760255,753,299.78
KT-PRECIOUS 21/10/25573.8043+0.01853.86153.804393,326,470.21
KT-OIL 21/10/25577.1303+0.02857.13757.1303135,126,471.03
KT-GOLD 21/10/25579.6458+0.06419.67009.6217258,459,737.14
KT-PROPERTY 21/10/255711.7494+0.091911.925711.7494202,174,220.30
KT-EURO 21/10/25578.2030+0.11528.32618.20301,529,532,619.49
KT-IGF-R 21/10/25579.7854+0.08639.88349.7854681,972,710.76
KT-WEQ 21/10/25579.8794+0.122010.02779.8794143,512,875.33
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 22/10/255711.0377+0.000611.037811.0377501,356,180.47
RMF3 22/10/255713.2136+0.000313.213713.21362,621,016,155.33
RMF2 22/10/255713.7756+0.000513.775713.7756988,479,368.42
KT-BOND RMF 21/10/255710.3232+0.017610.323310.323275,255,506.85
RMF1 22/10/255753.1919+0.257853.192053.19191,457,020,105.44
KT-HiDiv RMF 22/10/255711.3725+0.061911.372611.3725149,397,367.78
KTSE-RMF 22/10/255712.8438+0.100612.843912.8438545,700,541.42
KSRMF 22/10/255723.7239+0.214123.724023.7239112,084,310.98
KT-GOLD RMF 21/10/25579.1275+0.06079.12769.1275417,316,671.6
KT-PROPERTY RMF 21/10/255710.8152+0.082410.815310.815276,662,142.58
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 22/10/255732.0789+0.110432.079032.07894,117,880,756.94
KSET50LTF 22/10/255721.8068+0.069721.806921.8068790,988,372.25
KTLF 22/10/255724.7546+0.114124.754724.75463,338,843,296.70
KSLTF 22/10/255723.8359+0.210923.836023.8359164,097,259.40
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/08/255710.3281-0.06739,987,321,659.70
DTCPF 31/08/255710.4730-0.31834,287,666,815.64
TCIF 31/08/255712.4758-0.237827,608,978,519.65
THIF 31/08/255710.1494+0.050626,591,459,553.82
TLGF 31/08/255711.2239+0.064326,233,564,302.06
TRIF 31/08/255713.3544-0.347721,220,171,100.11
TTLPF 31/08/255710.8592-0.23221,954,664,740.94
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTSIV6M1 22/10/255711.6039+0.001411.604011.6039246,561,540.83
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 22/10/255716.0212+0.057016.0213ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,055,736,088.90
TOF2 22/10/255714.6742+0.077614.6743ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,260,409,222.65
TTPF 22/10/25571,403.0781+6.4283531,613,946.09
TTPF2 22/10/2557469.6607+1.75671,323,836,175.02
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 22/10/255743.5559-0.3528319,292,309,884.42
VAYU1B 22/10/255743.5559-0.3528319,292,309,884.42

Go To Tp