ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2557
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 29/08/255710.9873+0.000310.987410.98731,565,598,889.85
KTSS 29/08/255712.2183+0.000712.218412.218328,122,062,125.01
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 29/08/255710.8992+0.000710.899310.89923,213,731,584.11
KTPLUS 29/08/255710.2871+0.000710.287210.287117,512,290,814.56
KTFIX-1Y3Y 29/08/255710.2168+0.001610.216910.21681,343,609,654.60
KTDF 29/08/255711.4967+0.001211.496811.496739,185,231.09
KTILF 29/08/25579.8889+0.02009.90389.88401,039,438,601.68
กองทุนผสม (Mixed Fund)
TRIG5-3 29/08/255710.5580-0.0002186,035,999.48
KT-FLEX 29/08/255710.6539+0.054710.654010.65393,993,677,090.85
KT-OPP-A 29/08/255711.9078-0.013611.8840315,130,487.68
KT-OPP-D 29/08/255711.9077-0.013611.8839237,800,091.43
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 29/08/2557106.3213+0.0056106.3213106.321385,057,095.18
EBANK 29/08/25576.1628-0.02936.16286.1628178,721,132.40
ECOMM 29/08/25576.4002-0.03246.40026.4002115,203,530.39
EFOOD 29/08/25575.4702+0.03505.47025.470282,053,881.00
EICT 29/08/25576.3825+0.08546.38256.382563,825,128.84
ENY 29/08/25575.4645+0.00815.46455.4645349,732,164.79
CHINA 29/08/25575.0473+0.06425.07355.0212308,399,499.37
HK 29/08/25575.2978+0.00205.32535.27046,714,457.79
GLD 29/08/25571.8257-0.00081.83521.8162410,192,538.46
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 29/08/255711.1083+0.048611.108411.1083627,866,042.89
KTEF 29/08/255715.6556+0.077715.655715.6556211,191,730.12
KT-HiDiv 29/08/255710.3681+0.032010.446010.342256,643,027.24
KTSE 29/08/255714.3078+0.084714.307914.30781,948,251,387.33
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 27/08/255714.8175+0.055315.039914.817541,038,980.29
KT-BOND 28/08/255711.9333-0.036712.022911.9333196,029,606.59
KT-WCORP 28/08/255710.6665+0.015710.746610.666592,297,875.43
KT-AGRI 28/08/255710.4451-0.033310.601910.445131,397,178.09
KT-Energy 28/08/255714.6958-0.021214.916314.6958290,794,409.98
KT-FINANCE 28/08/255713.0680-0.066113.264113.068035,898,506.10
KT-MINING 28/08/25576.8648-0.06896.96796.864870,945,586.21
KT-PRECIOUS 28/08/25574.5906+0.01784.65964.5906112,659,292.65
KT-OIL 28/08/25578.0381+0.02778.04628.0381108,946,056.94
KT-GOLD 29/08/25579.8619-0.02679.88679.8372258,407,902.08
KT-PROPERTY 28/08/255713.1062-0.022113.302913.1062237,138,552.22
KT-EURO 28/08/25579.2399-0.05219.37869.23991,716,435,189.32
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 29/08/255711.0081+0.000511.008211.0081509,059,971.12
RMF3 29/08/255713.1251+0.000513.125213.12512,555,771,202.41
RMF2 29/08/255713.6507+0.001013.650813.6507950,330,385.79
KT-BOND RMF 28/08/255710.4129-0.031310.413010.412974,665,774.55
RMF1 29/08/255753.5797+0.229553.579853.57971,439,776,929.32
KT-HiDiv RMF 29/08/255711.5282+0.043011.528311.5282138,574,402.99
KTSE-RMF 29/08/255713.1950+0.079613.195113.1950527,712,133.49
KSRMF 29/08/255723.7997+0.153723.799823.7997115,291,651.35
KT-GOLD RMF 29/08/25579.3345-0.02489.33469.3345416,012,227.94
KT-PROPERTY RMF 28/08/255711.2698-0.018911.269911.269880,766,534.76
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 29/08/255732.1556+0.104432.155732.15564,015,025,480.97
KSET50LTF 29/08/255722.2801+0.001222.280222.2801757,504,637.98
KTLF 29/08/255724.9179+0.107824.918024.91793,267,339,486.72
KSLTF 29/08/255723.9074+0.155323.907523.9074163,560,143.52
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 30/06/255710.3277+0.06069,986,926,060.13
DTCPF 30/06/255710.7159+0.06064,387,088,732.89
TCIF 30/06/255712.6605+0.056028,017,845,939.92
THIF 30/06/255710.0492+0.046126,329,075,465.97
TLGF 30/06/255711.2992+0.063326,409,459,226.12
TRIF 30/06/255713.6377+0.224021,670,387,921.90
TTLPF 30/06/255710.9521+0.13521,971,379,028.29
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTFFE3 29/08/25579.9954357,063,279.46
KTFFE2 29/08/255710.03261,692,240,106.81
KTFFE1 29/08/255710.0377+0.01052,315,364,434.36
KTSUPE8 29/08/255710.0187+0.00671,370,525,039.37
KTSUPE7 29/08/255710.0314-0.01421,242,238,415.88
KTSUPE6 29/08/255710.0630-0.01051,129,415,329.86
KTSUPE5 29/08/255710.0384-0.0050869,573,996.19
KTSUPE4 29/08/255710.0538+0.00971,438,598,863.81
KTSUPE3 29/08/255710.0678-0.00102,998,503,356.52
KTSUPE2 29/08/255710.0831-0.00412,045,290,666.77
KTSUPB122 29/08/255710.00621,047,963,633.47
KTSUPB121 29/08/255710.0402-0.00081,401,659,198.06
KTSUPB120 29/08/255710.0520+0.02071,446,328,091.12
KTSUPB118 29/08/255710.2126-0.00372,209,882,008.10
KTSUPB104 29/08/255710.00762,170,605,533.78
KTSUPB103 29/08/255710.2214-0.00113,620,860,122.78
KTSUPB101 29/08/255710.2297+0.00332,255,107,826.56
KTFF51 29/08/255710.0761-0.00102,626,433,696.68
KTFF47 29/08/255710.0697+0.01401,282,303,716.41
KTFF46 29/08/255710.0851+0.01161,059,335,145.37
KTFF45 29/08/255710.1344-0.01201,549,095,716.54
KTFF43 29/08/255710.1554-0.01335,602,934,589.18
KTFF42 29/08/255710.1275-0.02923,262,502,808.71
KTFF41 29/08/255710.1323-0.01254,512,618,093.22
KTFF40 29/08/255710.1974-0.00703,671,341,158.83
KTFF39 29/08/255710.1433-0.0108617,998,747.67
KTFF38 29/08/255710.2902-0.02751,674,794,584.34
KTFF37 29/08/255710.7421+0.0747598,368,649.42
KTFF36 29/08/255710.2961-0.02901,264,240,962.72
KTFF26 29/08/255710.7363-0.03154,596,149,764.24
KTFI14 29/08/255710.0020525,088,858.61
KTFI13 29/08/255710.0402+0.0175111,708,933.99
KTFI12 29/08/255710.1263-0.0033340,830,044.57
KTEL2Y 29/08/255712.2386+0.1544195,222,877.93
KTEL1Y6M2 29/08/255710.6513-0.5159250,482,073.60
KTJEL1Y 29/08/25579.9304383,740,541.49
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTFIX3M1 29/08/255711.2570+0.0173402,939,834.76
KTFIX3M2 29/08/255711.2106+0.0174397,867,123.01
KTFIX3M3 29/08/255711.1725+0.0174496,858,066.64
KTFIX6M1 29/08/255711.3352+0.0172147,213,428.94
KTFIX6M2 29/08/255711.2774+0.0169102,696,535.48
KTFIX6M3 29/08/255711.1875+0.0174152,777,746.25
KTFIX6M4 29/08/255711.1589+0.0172191,088,873.93
KTFIX6M5 29/08/255711.1912+0.011899,584,702.45
KTSIV3M1 29/08/255711.4365+0.01991,158,907,678.47
KTSIV3M2 29/08/255711.4390+0.01071,447,353,460.80
KTSIV3M3 29/08/255711.3235+0.02081,466,178,927.59
KTSIV6M1 29/08/255711.5636+0.0210245,705,941.70
KTSIV6M2 29/08/255711.5002+0.022376,520,414.44
KTSIV6M3 29/08/255711.4376+0.0232342,960,968.19
KTSIV6M4 29/08/255711.4044+0.0248266,809,933.50
KTSIV6M5 29/08/255711.3617+0.0041102,100,509.78
KTSIV6M6 29/08/255711.3368+0.0211169,902,840.92
KTILB 29/08/255710.8129+0.0212117,417,230.74
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 29/08/255716.0855+0.045616.0856ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,076,056,528.05
TOF2 29/08/255714.7858+0.071314.7859ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,269,995,241.87
TTPF 29/08/25571,380.5806-6.5564523,089,837.68
TTPF2 29/08/2557441.1391-0.40132,048,323,996.77
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 29/08/255743.3155-0.2742317,529,444,738.09
VAYU1B 29/08/255743.3155-0.2742317,529,444,738.09

Go To Tp