ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 25/07/255710.9712+0.000610.971310.97121,697,392,588.47
KTSS 25/07/255712.1953+0.000612.195412.195332,012,013,864.07
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 25/07/255710.8728+0.000910.872910.87282,986,833,995.22
KTPLUS 25/07/255710.2658+0.000810.265910.265814,761,503,126.45
KTFIX-1Y3Y 25/07/255710.1927+0.000610.192810.19271,125,475,876.66
KTDF 25/07/255711.7740+0.000511.774111.774033,348,183.22
KTILF 25/07/25579.7603+0.05279.76539.75541,020,985,674.29
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 25/07/255710.3512+0.056910.351310.35124,002,778,183.95
KT-OPP-A 25/07/255711.7712-0.0094311,291,370.86
KT-OPP-D 25/07/255711.7710-0.0095235,071,401.89
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 25/07/2557104.5640-0.1185104.5640104.564083,651,217.41
EBANK 25/07/25575.9350-0.04875.93505.9350183,986,870.30
ECOMM 25/07/25576.4188+0.04066.41886.4188121,958,854.85
EFOOD 25/07/25575.3280-0.00495.32805.328085,249,391.85
EICT 25/07/25576.0687-0.06816.06876.068760,687,778.79
ENY 25/07/25575.5157+0.01905.51575.5157441,256,419.53
CHINA 25/07/25574.9177+0.05534.94334.8923285,730,306.68
HK 25/07/25575.2021+0.03335.22925.17526,593,152.15
GLD 25/07/25571.8301-0.00291.83961.8206396,538,600.63
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 25/07/255710.7663-0.021910.766410.7663599,260,451.28
KTEF 25/07/255715.4596+0.044915.459715.4596193,628,943.30
KT-HiDiv 25/07/255710.1160-0.002310.192010.090748,902,763.96
KTSE 25/07/255713.7936+0.055013.793713.79361,897,656,194.37
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 23/07/255714.9907+0.026915.215714.990743,005,066.51
KT-BOND 24/07/255711.9043-0.018511.993711.9043223,905,875.84
KT-WCORP 24/07/255710.5777+0.003710.657110.577779,312,268.89
KT-AGRI 24/07/255710.5114+0.079810.669210.511439,818,999.26
KT-Energy 24/07/255715.3697+0.150415.600315.3697310,288,152.36
KT-FINANCE 24/07/255713.0522+0.113013.248113.052238,427,928.34
KT-MINING 24/07/25577.1137-0.00487.22057.113776,111,515.92
KT-PRECIOUS 24/07/25574.7095-0.05374.78024.7095117,452,465.39
KT-OIL 24/07/25578.4927-0.02238.50138.4927109,664,997.00
KT-GOLD 25/07/25579.9169-0.03019.94189.8921250,171,985.65
KT-PROPERTY 24/07/255713.1413-0.007113.338513.1413262,286,568.36
KT-EURO 24/07/25579.6070+0.10059.75129.60701,743,592,792.09
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 25/07/255710.9888+0.000510.988910.9888500,934,214.06
RMF3 25/07/255713.1005+0.000213.100613.10052,553,205,693.91
RMF2 25/07/255713.6137+0.000813.613813.6137941,728,257.98
KT-BOND RMF 24/07/255710.3764-0.017610.376510.376474,035,103.25
RMF1 25/07/255751.8671-0.136151.867251.86711,392,455,576.54
KT-HiDiv RMF 25/07/255711.2375+0.002211.237611.2375129,909,076.75
KTSE-RMF 25/07/255712.7297+0.050912.729812.7297514,864,704.86
KSRMF 25/07/255723.0057-0.097423.005823.0057110,514,366.65
KT-GOLD RMF 25/07/25579.3848-0.02789.38499.3848416,600,518.93
KT-PROPERTY RMF 24/07/255711.2961-0.008711.296211.296180,838,950.92
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 25/07/255731.3120-0.077431.312131.31203,907,531,929.32
KSET50LTF 25/07/255721.9235-0.026521.923621.9235741,337,474.47
KTLF 25/07/255724.1351-0.052024.135224.13513,151,175,398.04
KSLTF 25/07/255723.1067-0.097323.106823.1067158,011,504.17
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/05/255710.2671-0.18219,928,322,980.60
DTCPF 31/05/255710.6553+0.07154,362,282,833.02
TCIF 31/05/255712.6045+0.052127,893,968,353.83
THIF 31/05/255710.0031+0.003126,208,233,769.76
TLGF 31/05/255711.2359+0.065926,261,657,837.57
TRIF 31/05/255713.4137+0.064021,314,455,804.50
TTLPF 31/05/255710.8169-0.24071,947,046,591.89
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 25/07/255715.7572-0.025315.7573ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,054,097,325.25
TOF2 25/07/255714.2856-0.044414.2857ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,227,026,428.91
TTPF 25/07/25571,428.2137-0.0652541,137,615.33
TTPF2 25/07/2557449.7968-0.83632,088,523,804.40
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 25/07/255743.6018+0.0308319,628,192,683.40
VAYU1B 25/07/255743.6018+0.0308319,628,192,683.40

Go To Tp