ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 29 มกราคม 2558
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 29/01/255811.0616+0.000411.061711.06161,601,265,761.78
KTSS 29/01/255812.3208+0.000712.320912.320823,174,339,991.29
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 29/01/255811.0283+0.000411.028411.02835,067,768,991.71
KTPLUS 29/01/255810.3934+0.000210.393510.393431,576,217,997.12
KTFIX-1Y3Y 29/01/255810.4236+0.002210.423710.42363,197,831,342.57
KTDF 29/01/255811.5954+0.002311.595511.595484,788,677.84
KTILF 29/01/25589.2769-0.00719.29099.2723655,883,677.99
กองทุนผสม (Mixed Fund)
TRIG5-4 29/01/255810.4111+0.0415324,678,357.59
KT-FLEX 29/01/255811.2434+0.085111.243511.24342,050,398,693.14
KT-OPP-A 29/01/255812.1402-0.0836326,405,847.16
KT-OPP-D 29/01/255811.1313-0.0766226,214,142.61
KTNA5 29/01/25589.7694-0.1198164,890,705.69
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 29/01/25585.3696-0.02545.36965.3696120,279,940.22
EBANK 29/01/25586.3735-0.16366.37356.3735143,405,052.84
ECOMM 29/01/25585.6754-0.01325.67545.675479,456,319.72
EFOOD 29/01/25585.3780+0.01925.37805.378032,268,513.05
EICT 29/01/25587.2097+0.01487.20977.209736,048,643.00
ENY 29/01/25585.2170+0.03885.21705.2170161,729,131.38
CHINA 29/01/25586.8174-0.08726.85296.7822287,024,874.47
HK 29/01/25585.2733-0.03715.30075.24606,683,424.38
GLD 29/01/25581.8498-0.00041.85951.8403419,316,453.57
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 29/01/255811.1296+0.018711.129711.1296651,450,158.27
KTEF 29/01/255817.1867+0.022317.186817.1867248,978,814.36
KT-HiDiv 29/01/255810.1689+0.008210.245310.143585,685,903.93
KTSE 29/01/255814.1661+0.093914.166214.16612,439,576,490.74
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 27/01/255812.8001+0.044812.992212.800130,238,270.83
KT-BOND 28/01/255811.7638-0.049811.852111.7638121,639,376.37
KT-WCORP 28/01/255810.9599+0.004011.042210.959986,456,823.04
KT-AGRI 28/01/25589.7431-0.05929.88939.743128,867,902.96
KT-Energy 28/01/255810.4758-0.220410.633010.4758234,061,887.46
KT-FINANCE 28/01/255812.9959+0.022213.190912.995924,521,293.54
KT-MINING 28/01/25584.8573-0.00234.93034.857341,819,828.27
KT-PRECIOUS 28/01/25583.6544-0.09413.70933.654488,506,354.24
KT-OIL 28/01/25583.7444-0.15493.74823.7444164,372,075.12
KT-GOLD 29/01/25589.8974-0.03559.92229.8727249,891,444.08
KT-PROPERTY 28/01/255813.2590+0.033413.458013.2590220,685,873.09
KT-EURO 28/01/25588.7677-0.01688.89938.76771,491,242,056.59
KT-IGF-R 28/01/255810.0997+0.013110.200810.09971,299,672,211.51
KT-WEQ 28/01/25589.9723-0.166010.12209.9723190,814,413.48
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 29/01/255811.0909+0.000511.091011.0909537,959,152.90
RMF3 29/01/255813.3566+0.003413.356713.35662,910,367,045.33
RMF2 29/01/255813.9625+0.005613.962613.96251,148,937,325.03
KT-BOND RMF 28/01/255810.2473-0.047410.247410.247377,099,149.48
RMF1 29/01/255855.4399+0.087155.440055.43991,692,632,156.80
KT-HiDiv RMF 29/01/255811.5744+0.009911.574511.5744220,082,552.45
KTSE-RMF 29/01/255814.0249+0.090514.025014.0249705,288,475.77
KSRMF 29/01/255823.5750+0.092623.575123.5750120,928,097.89
KT-GOLD RMF 29/01/25589.3530-0.03209.35319.3530434,123,543.39
KT-PROPERTY RMF 28/01/255812.1515+0.027612.151612.151587,039,136.79
KT-WEQ RMF 28/01/25589.6469-0.15389.64709.646923,012,767.77
KT25/75RMF 29/01/255810.2009+0.021710.201010.200931,772,159.06
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 29/01/255833.1549+0.037433.155033.15494,733,077,312.59
KSET50LTF 29/01/255822.2477-0.080722.247822.2477926,899,556.52
KTLF 29/01/255825.8083+0.036725.808425.80834,005,068,200.80
KSLTF 29/01/255823.6765+0.094523.676623.6765174,547,527.17
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 30/11/255710.2523-0.14199,914,070,790.17
DTCPF 30/11/255710.6402+0.05264,356,127,378.12
TCIF 30/11/255712.6397+0.060627,971,659,087.09
THIF 30/11/255710.2999+0.053026,985,745,572.88
TLGF 30/11/255711.2368+0.065526,263,607,145.65
TRIF 30/11/255713.5647+0.083321,554,316,727.60
TTLPF 30/11/255710.7351-0.18571,932,332,598.38
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTSUPB101 29/01/255810.3158+0.000010.31582,274,100,987.21
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 29/01/255815.5589+0.015415.5590ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,025,272,516.59
TOF2 29/01/255813.8185+0.024513.8186ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,187,377,058.58
TTPF 29/01/25581,380.1509-13.3539522,927,045.40
TTPF2 29/01/2558460.4102-0.23881,297,761,875.78
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 29/01/255844.9451-0.2226329,475,514,304.59
VAYU1B 29/01/255844.9451-0.2226329,475,514,304.59

Go To Tp