ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 22 กันยายน 2557
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 22/09/255710.9990+0.001410.999110.99901,688,340,856.74
KTSS 22/09/255712.2341+0.001912.234212.234131,385,965,051.86
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 22/09/255710.9181+0.001910.918210.91813,525,798,329.92
KTPLUS 22/09/255710.3033+0.001510.303410.303319,600,113,534.40
KTFIX-1Y3Y 22/09/255710.2366+0.005310.236710.23661,370,979,172.86
KTDF 22/09/255711.5091+0.003811.509211.509138,773,101.67
KTILF 22/09/25579.7583+0.00309.77309.75341,021,329,454.53
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 22/09/255710.8548-0.007110.854910.85483,848,482,180.01
KT-OPP-A 22/09/255712.1634+0.0276321,894,933.63
KT-OPP-D 22/09/255711.1524+0.0253222,904,267.64
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 22/09/2557108.3762+0.3740108.3762108.376286,700,976.95
EBANK 22/09/25576.3166-0.00906.31666.3166176,867,105.92
ECOMM 22/09/25576.1536+0.00056.15366.1536110,764,899.58
EFOOD 22/09/25575.6275+0.05475.62755.627578,785,778.23
EICT 22/09/25576.6102+0.07396.61026.610266,102,189.73
ENY 22/09/25575.7184+0.01105.71845.7184280,204,231.66
CHINA 22/09/25575.1213-0.07205.14795.0948302,677,330.99
HK 22/09/25575.1707-0.08105.19765.14406,553,377.21
GLD 22/09/25571.7352-0.01241.74431.7263396,811,064.81
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 22/09/255711.0498+0.027711.049911.0498611,134,342.45
KTEF 22/09/255716.2462+0.033616.246316.2462218,943,715.56
KT-HiDiv 22/09/255710.4341+0.016710.512510.408053,347,469.50
KTSE 22/09/255713.7824-0.005313.782513.78242,057,415,812.63
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 18/09/255714.5334-0.053714.751514.533436,946,392.01
KT-BOND 19/09/255711.9718+0.023312.061711.9718171,893,163.57
KT-WCORP 19/09/255710.5814-0.001510.660910.581489,604,613.67
KT-AGRI 19/09/255710.3280+0.036110.483010.328030,721,548.47
KT-Energy 19/09/255714.2470+0.021614.460814.2470278,378,606.31
KT-FINANCE 19/09/255713.2660+0.053613.465113.266035,568,308.47
KT-MINING 19/09/25576.4887-0.04286.58616.488765,877,064.89
KT-PRECIOUS 19/09/25574.0458-0.10624.10664.045899,532,691.25
KT-OIL 19/09/25577.9021-0.01757.91017.9021110,929,661.93
KT-GOLD 22/09/25579.3786-0.05039.40219.3552255,255,354.51
KT-PROPERTY 19/09/255712.6610+0.028112.851012.6610218,275,241.84
KT-EURO 19/09/25579.1352-0.02199.27239.13521,729,941,571.33
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 22/09/255711.0213+0.001611.021411.0213512,664,155.41
RMF3 22/09/255713.1424+0.005513.142513.14242,564,811,280.61
RMF2 22/09/255713.6740+0.007313.674113.6740960,270,053.48
KT-BOND RMF 19/09/255710.4448+0.016510.444910.444875,046,086.25
RMF1 22/09/255755.2078+0.129955.207955.20781,474,341,046.67
KT-HiDiv RMF 22/09/255711.8002+0.019811.800311.8002142,157,421.97
KTSE-RMF 22/09/255713.6554-0.004813.655513.6554550,894,612.49
KSRMF 22/09/255724.3016+0.076424.301724.3016118,537,353.77
KT-GOLD RMF 22/09/25578.8746-0.04738.87478.8746400,867,882.58
KT-PROPERTY RMF 19/09/255710.8926+0.020910.892710.892676,918,905.53
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 22/09/255732.9138+0.061932.913932.91384,119,519,465.18
KSET50LTF 22/09/255722.6865+0.076122.686622.6865778,208,551.28
KTLF 22/09/255725.6800+0.058225.680125.68003,372,757,966.86
KSLTF 22/09/255724.4157+0.077624.415824.4157166,772,717.91
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/07/255710.3954+0.067710,052,393,869.15
DTCPF 31/07/255710.7913+0.07544,417,983,107.06
TCIF 31/07/255712.7136+0.053128,135,293,428.94
THIF 31/07/255710.0988+0.049626,458,866,130.62
TLGF 31/07/255711.1596-0.139626,083,337,743.45
TRIF 31/07/255713.7021+0.064421,772,666,687.72
TTLPF 31/07/255711.0914+0.13931,996,453,103.93
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 22/09/255716.4044+0.024516.404516.40441,097,390,612.89
TOF2 22/09/255715.2299+0.041215.230015.22991,308,134,498.71
TTPF 22/09/25571,379.0387-0.1888522,505,650.09
TTPF2 22/09/2557472.4880-0.98162,193,885,224.23
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 22/09/255746.1320+0.1043338,176,407,804.15
VAYU1B 22/09/255746.1320+0.1043338,176,407,804.15

Go To Tp