ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 17 เมษายน 2558
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 17/04/255811.0997+0.000511.099811.09971,658,813,365.23
KTSS 17/04/255812.3718+0.000512.371912.371823,755,517,696.71
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 17/04/255811.1008+0.001011.100911.10085,336,221,033.63
KTPLUS 17/04/255810.4504+0.000710.450510.450438,985,013,195.18
KTFIX-1Y3Y 17/04/255810.4763+0.002110.476410.47634,584,148,833.32
KTDF 17/04/255811.6540+0.003811.654111.6540135,101,057.43
KTILF 17/04/25589.4860-0.03149.50039.4813641,651,571.74
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 17/04/255811.5241+0.014111.524211.52411,375,273,282.61
KT-OPP-A 17/04/255812.7442-0.0924610,545,404.10
KT-OPP-D 17/04/255811.6851-0.0847238,559,221.26
TRIG5-5 17/04/255810.5117+0.0118520,207,274.49
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 17/04/25585.3663-0.01385.36635.366377,275,279.03
EBANK 17/04/25585.9870-0.06445.98705.9870131,715,452.22
ECOMM 17/04/25585.6853-0.00465.68535.685373,909,259.61
EFOOD 17/04/25585.2748+0.02585.27485.274831,648,771.20
EICT 17/04/25586.9333-0.03246.93336.933334,666,764.18
ENY 17/04/25585.5860+0.04555.58605.5860167,582,781.34
CHINA 17/04/25588.5580-0.11228.60248.5138308,956,669.26
HK 17/04/25585.8115-0.01535.84175.781513,177,107.46
GLD 17/04/25581.7156-0.00801.72461.7067388,888,614.23
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 17/04/255810.2999-0.046110.300010.2999664,265,138.82
KTEF 17/04/255817.1782+0.022417.178317.1782312,537,566.13
KT-HiDiv 17/04/255810.1211-0.040310.197110.095876,799,736.65
KTSE 17/04/255813.5052+0.008813.505313.50522,729,797,993.93
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KT-BOND 16/04/255811.9070-0.032411.996411.9070108,731,161.97
KT-WCORP 16/04/255810.9977-0.002811.080310.9977209,192,451.73
KT-AGRI 16/04/25589.4873+0.10379.62979.487327,937,313.90
KT-Energy 16/04/255811.1164+0.438611.283211.1164242,788,580.82
KT-FINANCE 16/04/255813.7660-0.090413.972613.766022,664,169.63
KT-MINING 16/04/25584.8415+0.13074.91424.841536,931,605.98
KT-PRECIOUS 16/04/25583.4254+0.06943.47693.425482,129,134.17
KT-OIL 16/04/25584.3545+0.21404.35904.3545299,675,924.50
KT-GOLD 17/04/25589.2595-0.01199.28279.2364243,464,192.23
KT-PROPERTY 16/04/255812.7289-0.119612.919912.7289204,200,213.99
KT-EURO 16/04/255810.2741+0.124010.428310.27411,694,026,525.37
KT-IGF-R 10/04/255810.4265+0.039010.530910.42651,551,898,621.96
KT-WEQ 16/04/255810.8862+0.041811.049610.8862227,249,941.35
KT-US-A 16/04/255810.2187+0.080510.372110.2187435,377,311.71
KT-ASEAN-A 16/04/255810.2476+0.074910.401410.2476289,791,218.17
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 17/04/255811.1296+0.000411.129711.1296526,932,029.79
RMF3 17/04/255813.4080+0.003813.408113.40802,856,957,781.69
RMF2 17/04/255814.0236+0.003114.023714.02361,144,874,678.26
KT-BOND RMF 16/04/255810.3742-0.028810.374310.374277,398,030.28
RMF1 17/04/255855.0854-0.234755.085555.08541,667,478,954.51
KT-HiDiv RMF 17/04/255811.5463-0.045011.546411.5463221,290,733.95
KTSE-RMF 17/04/255814.0831+0.008514.083214.0831714,733,928.71
KSRMF 17/04/255822.8466-0.063322.846722.8466117,606,097.59
KT-GOLD RMF 17/04/25588.7472-0.01108.74738.7472405,826,486.94
KT-PROPERTY RMF 16/04/255811.6613-0.110611.661411.661385,090,637.74
KT-WEQ RMF 16/04/255810.4703+0.036910.470410.470326,167,433.49
KT25/75RMF 17/04/255810.2096+0.000710.209710.209634,026,365.88
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 17/04/255832.9425-0.110332.942632.94254,623,688,201.10
KSET50LTF 17/04/255822.2404-0.065322.240522.2404916,653,070.57
KTLF 17/04/255825.6578-0.117525.657925.65783,961,762,001.33
KSLTF 17/04/255822.9602-0.064822.960322.9602164,366,584.22
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 28/02/255810.2556-0.12099,917,204,208.04
DTCPF 28/02/255810.5941-0.20794,337,233,657.75
TCIF 28/02/255812.7867+0.058928,297,025,524.84
THIF 28/02/255810.8924-0.288528,538,242,448.60
TLGF 28/02/255811.2419+0.056426,275,503,298.44
TRIF 28/02/255813.6878+0.045221,750,039,676.93
TTLPF 28/02/255810.8211-0.17901,947,812,476.54
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 17/04/255815.5394-0.044715.5395ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,023,985,669.71
TOF2 17/04/255813.7539-0.055613.7540ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,181,832,595.40
TTPF 17/04/25581,562.7886-0.0456592,126,853.17
TTPF2 17/04/2558437.2738+2.8564758,728,859.43
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 17/04/255845.4549+0.0545333,213,051,586.93
VAYU1B 17/04/255845.4549+0.0545333,213,051,586.93

Go To Tp