ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 เมษายน 2557
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 23/04/255710.9263+0.000610.926410.92631,560,708,300.92
KTSS 23/04/255712.1321+0.000412.132212.132128,796,622,983.03
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 23/04/255710.7955+0.001410.795610.79551,888,485,058.14
KTPLUS 23/04/255710.2019+0.001410.202010.20195,881,638,937.92
KTFIX-1Y3Y 23/04/255710.1263+0.006210.126410.1263625,613,206.56
KTDF 23/04/255711.7145+0.009511.714611.714538,573,461.91
KTILF 23/04/25579.2442+0.02319.24899.2396965,777,417.69
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 23/04/25579.4458+0.03889.44599.44583,893,065,196.35
KT-OPP-A 23/04/255710.9277+0.0369289,858,420.97
KT-OPP-D 23/04/255710.9276+0.0369215,304,339.40
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 23/04/255797.5299+0.540997.529997.5299117,035,966.24
EBANK 23/04/25575.4738+0.02315.47385.4738208,004,881.86
ECOMM 23/04/25575.6083-0.00765.60835.6083128,991,504.14
EFOOD 23/04/25574.8807-0.01534.88074.880787,852,972.58
EICT 23/04/25576.5083-0.06506.50836.508365,083,495.83
ENY 23/04/25575.2098+0.03805.20985.2098505,351,844.15
CHINA 23/04/25574.6907-0.00704.71514.6664249,083,159.03
HK 23/04/25574.8410-0.04914.86624.816020,658,709.14
GLD 23/04/25571.8489-0.00731.85861.8394419,116,132.31
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 23/04/255710.2749+0.067310.275010.2749513,076,505.56
KTEF 23/04/255714.0950+0.138614.095114.0950164,622,855.51
KT-HiDiv 23/04/25579.8918+0.01119.96619.867143,120,995.22
KTSE 23/04/255712.5791+0.091512.579212.57911,578,835,439.77
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 16/04/255715.0324+0.023615.258015.032466,462,532.26
KT-BOND 22/04/255711.5427-0.017311.629411.5427277,986,564.59
KT-WCORP 22/04/255710.3803+0.005710.458310.380346,228,575.60
KT-AGRI 22/04/255710.2674+0.008810.421510.267443,845,960.46
KT-Energy 22/04/255714.3697+0.120714.585314.3697342,553,607.86
KT-FINANCE 22/04/255712.7438+0.134812.935112.743865,173,114.57
KT-MINING 22/04/25576.7815-0.10676.88336.781581,504,122.22
KT-PRECIOUS 22/04/25574.3006-0.05154.36524.3006120,600,808.76
KT-OIL 22/04/25578.4252-0.10808.43378.4252123,968,222.25
KT-GOLD 23/04/25579.9336-0.04489.95859.9088265,239,898.02
KT-PROPERTY 22/04/255712.5330+0.211212.721112.5330445,539,016.02
KT-EURO 22/04/255710.3540+0.113510.509410.3540929,949,838.36
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 23/04/255710.9352+0.000310.935310.9352505,844,535.66
RMF3 23/04/255713.0353+0.011913.035413.03532,571,474,110.20
RMF2 23/04/255713.5228+0.010213.522913.5228934,141,571.62
KT-BOND RMF 22/04/255710.0883-0.013710.088410.088372,763,965.01
RMF1 23/04/255749.8889+0.355449.889049.88891,347,477,935.22
KT-HiDiv RMF 23/04/255710.9884+0.013010.988510.9884114,868,384.54
KTSE-RMF 23/04/255711.6289+0.084811.629011.6289461,151,333.20
KSRMF 23/04/255723.4985+0.002023.498623.4985113,493,763.99
KT-GOLD RMF 23/04/25579.4140-0.04349.41419.4140420,935,634.56
KT-PROPERTY RMF 22/04/255710.7813+0.175110.781410.781379,822,362.50
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 23/04/255730.4500+0.191130.450130.45003,819,669,990.89
KSET50LTF 23/04/255720.5138+0.110920.513920.5138667,369,760.98
KTLF 23/04/255723.4312+0.160023.431323.43123,017,359,694.28
KSLTF 23/04/255723.6055+0.002523.605623.6055160,435,479.26
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 28/02/255710.3211+0.06449,980,506,817.90
DTCPF 28/02/255710.4434-0.29144,275,541,414.24
TCIF 28/02/255712.4284-0.079127,504,096,774.84
TLGF 28/02/255711.2514+0.060326,297,919,121.96
TRIF 28/02/255713.2170+0.068721,001,870,068.02
TTLPF 28/02/255710.7983-0.22771,943,697,213.03
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วน (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Partial Foreign Investment Mutual Fund (Term Fund))
KTSUPB94 23/04/255710.1561-0.000110.15612,257,411,054.28
KTFF34 23/04/255710.3208+0.02152,350,324,328.93
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTSIV6M1 23/04/255711.4658+0.001911.465911.4658248,167,377.75
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 23/04/255716.2002+0.073616.2003ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,083,555,642.67
TOF2 23/04/255715.6478+0.116015.6479ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,343,992,784.21
TTPF 23/04/25571,571.1118-0.0709595,280,446.80
TTPF2 23/04/2557324.6121+3.75381,507,258,630.91
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 23/04/255740.0421+0.1325293,533,553,753.72
VAYU1B 23/04/255740.0421+0.1325293,533,553,753.72

Go To Tp