ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 23 กรกฎาคม 2557
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 23/07/255710.9702+0.000510.970310.97021,712,986,950.94
KTSS 23/07/255712.1939+0.000612.194012.193932,686,418,768.10
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 23/07/255710.8715+0.000310.871610.87152,925,114,497.23
KTPLUS 23/07/255710.2644+0.000610.264510.264413,992,385,904.52
KTFIX-1Y3Y 23/07/255710.1927-0.001510.192810.19271,081,490,871.56
KTDF 23/07/255711.7729-0.002111.773011.772933,824,738.94
KTILF 23/07/25579.6926+0.06069.69759.68781,014,881,778.06
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 23/07/255710.2434+0.242510.243510.24343,973,383,622.96
KT-OPP-A 23/07/255711.7374+0.1166310,397,626.87
KT-OPP-D 23/07/255711.7372+0.1166234,396,491.92
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 23/07/2557104.5698+1.4158104.5698104.569883,655,885.96
EBANK 23/07/25575.9916+0.07635.99165.9916185,740,152.23
ECOMM 23/07/25576.3621+0.14716.36216.3621120,881,691.25
EFOOD 23/07/25575.3267+0.10405.32675.326785,227,303.77
EICT 23/07/25576.1253+0.02276.12536.125361,253,550.17
ENY 23/07/25575.4664+0.06425.46645.4664442,779,449.15
CHINA 23/07/25574.7413+0.00864.76604.7168270,737,892.10
HK 23/07/25575.1414+0.01665.16825.11496,516,273.88
GLD 23/07/25571.8458+0.00111.85541.8363399,946,217.78
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 23/07/255710.7828+0.137210.782910.7828607,236,734.49
KTEF 23/07/255715.4104+0.379815.410515.4104191,863,026.74
KT-HiDiv 23/07/255710.1115+0.111910.187410.086248,890,525.27
KTSE 23/07/255713.6830+0.341013.683113.68301,894,865,602.31
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 21/07/255714.9973-0.090815.222414.997343,054,301.07
KT-BOND 22/07/255711.8846+0.037511.973811.8846229,498,733.90
KT-WCORP 22/07/255710.5632+0.000910.642510.563279,203,612.91
KT-AGRI 22/07/255710.4537-0.014710.610610.453739,603,872.25
KT-Energy 22/07/255715.2291+0.109215.457615.2291309,800,005.84
KT-FINANCE 22/07/255712.9346+0.067713.128712.934638,095,201.14
KT-MINING 22/07/25577.0912+0.05137.19777.091275,870,706.13
KT-OIL 22/07/25578.5137-0.05468.52238.5137109,890,430.14
KT-GOLD 23/07/255710.0241-0.002710.04939.9990241,044,689.09
KT-EURO 22/07/25579.4356+0.00089.57729.43561,699,488,321.47
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 23/07/255710.9877+0.000510.987810.9877499,148,345.52
RMF3 23/07/255713.1017-0.002513.101813.10172,554,552,603.95
RMF2 23/07/255713.6134-0.004213.613513.6134940,845,456.17
KT-BOND RMF 22/07/255710.3624+0.030110.362510.362473,914,194.51
RMF1 23/07/255751.9761+0.690851.976251.97611,399,528,869.30
KT-HiDiv RMF 23/07/255711.2268+0.141711.226911.2268130,770,836.18
KTSE-RMF 23/07/255712.6288+0.323112.628912.6288511,016,198.47
KSRMF 23/07/255723.0902+0.234723.090323.0902110,924,683.61
KT-GOLD RMF 23/07/25579.4853-0.00539.48549.4853420,899,637.83
KT-PROPERTY RMF 22/07/255711.2923+0.033611.292411.292380,792,833.79
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 23/07/255731.3759+0.342531.376031.37593,917,948,915.33
KSET50LTF 23/07/255721.9250+0.294821.925121.9250741,748,724.05
KTLF 23/07/255724.1768+0.336324.176924.17683,157,583,021.30
KSLTF 23/07/255723.1915+0.236123.191623.1915158,709,673.61
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/05/255710.2671-0.18219,928,322,980.60
DTCPF 31/05/255710.6553+0.07154,362,282,833.02
TCIF 31/05/255712.6045+0.052127,893,968,353.83
TLGF 31/05/255711.2359+0.065926,261,657,837.57
TRIF 31/05/255713.4137+0.064021,314,455,804.50
TTLPF 31/05/255710.8169-0.24071,947,046,591.89
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTSIV6M4 23/07/255711.3774+0.001511.377511.3774118,102,029.58
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 23/07/255715.7761+0.133015.7762ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,055,359,694.30
TOF2 23/07/255716.3242+0.224216.3243ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,402,134,111.84
TTPF 23/07/25571,415.3558+6.4291536,265,877.46
TTPF2 23/07/2557451.8282+4.97302,097,956,378.15
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 23/07/255743.4113+0.3834318,231,728,101.13
VAYU1B 23/07/255743.4113+0.3834318,231,728,101.13

Go To Tp