ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 21 ตุลาคม 2557
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 21/10/255711.0131+0.000511.013211.01311,538,531,791.09
KTSS 21/10/255712.2532+0.000712.253312.253227,941,845,029.74
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 21/10/255710.9429+0.000910.943010.94293,975,730,850.48
KTPLUS 21/10/255710.3245+0.001010.324610.324520,509,487,432.26
KTFIX-1Y3Y 21/10/255710.2962+0.002310.296310.29621,593,123,209.59
KTDF 21/10/255711.5767+0.005511.576811.576748,174,071.02
KTILF 21/10/25579.7571+0.02759.77189.75221,002,697,317.05
กองทุนผสม (Mixed Fund)
TRIG5-4 21/10/25579.3258-0.0344290,835,363.38
KT-FLEX 21/10/255710.3428-0.054810.342910.34283,153,415,501.86
KT-OPP-A 21/10/255711.6815+0.0001308,908,839.48
KT-OPP-D 21/10/255710.7106+0.0001216,147,484.63
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 21/10/2557103.6580+0.0259103.6580103.658074,633,783.83
EBANK 21/10/25575.9547-0.01685.95475.9547163,756,435.87
ECOMM 21/10/25575.8631-0.04635.86315.863182,084,403.62
EFOOD 21/10/25575.5078+0.05395.50785.507849,570,311.96
EICT 21/10/25576.4728-0.03206.47286.472845,309,896.00
ENY 21/10/25575.4626-0.00705.46265.4626223,968,670.24
CHINA 21/10/25575.2781-0.02775.30565.2508296,111,311.70
HK 21/10/25574.9926+0.00275.01864.96696,327,722.32
GLD 21/10/25571.7918+0.01201.80111.7825409,743,056.75
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 21/10/255710.5884-0.002810.588510.5884626,998,096.07
KTEF 21/10/255715.5224-0.042015.522515.5224218,101,086.92
KT-HiDiv 21/10/25579.9496-0.008810.02439.924765,140,211.32
KTSE 21/10/255712.8862-0.053012.886312.88622,106,734,490.94
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 17/10/255713.8834+0.066414.091813.883433,922,072.83
KT-BOND 20/10/255711.8074-0.013711.896111.8074148,651,913.43
KT-WCORP 20/10/255710.7141+0.002610.794610.714186,502,896.77
KT-AGRI 20/10/25579.6904+0.04779.83599.690428,813,432.06
KT-Energy 20/10/255712.2265-0.237912.410012.2265232,732,298.79
KT-FINANCE 20/10/255712.3558-0.086712.541212.355832,248,468.82
KT-MINING 20/10/25575.7499-0.04825.83625.749955,490,476.06
KT-PRECIOUS 20/10/25573.7858+0.02223.84273.785892,773,421.01
KT-OIL 20/10/25577.1018-0.04917.10907.1018133,622,344.08
KT-GOLD 21/10/25579.6458+0.06419.67009.6217258,459,737.14
KT-PROPERTY 20/10/255711.6575+0.116511.832511.6575200,582,642.27
KT-EURO 20/10/25578.0878+0.12818.20928.08781,507,894,117.29
KT-IGF-R 20/10/25579.6991+0.06889.79629.6991671,745,552.61
KT-WEQ 20/10/25579.7574+0.02379.90399.7574141,713,246.36
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 21/10/255711.0371+0.000511.037211.0371500,555,532.24
RMF3 21/10/255713.2133+0.005313.213413.21332,618,919,593.98
RMF2 21/10/255713.7751+0.005413.775213.7751987,160,284.14
KT-BOND RMF 20/10/255710.3056+0.003710.305710.305675,124,806.72
RMF1 21/10/255752.9341-0.013952.934252.93411,447,963,567.86
KT-HiDiv RMF 21/10/255711.3106-0.008911.310711.3106147,868,885.07
KTSE-RMF 21/10/255712.7432-0.051712.743312.7432539,388,497.25
KSRMF 21/10/255723.5098-0.062323.509923.5098111,070,874.35
KT-GOLD RMF 21/10/25579.1275+0.06079.12769.1275417,316,671.60
KT-PROPERTY RMF 20/10/255710.7328+0.111810.732910.732876,034,429.53
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 21/10/255731.9685-0.004531.968631.96854,098,066,447.57
KSET50LTF 21/10/255721.7371+0.005221.737221.7371785,409,599.61
KTLF 21/10/255724.6405-0.007924.640624.64053,318,439,333.22
KSLTF 21/10/255723.6250-0.060523.625123.6250162,666,916.72
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 31/08/255710.3281-0.06739,987,321,659.70
DTCPF 31/08/255710.4730-0.31834,287,666,815.64
TCIF 31/08/255712.4758-0.237827,608,978,519.65
THIF 31/08/255710.1494+0.050626,591,459,553.82
TLGF 31/08/255711.2239+0.064326,233,564,302.06
TRIF 31/08/255713.3544-0.347721,220,171,100.11
TTLPF 31/08/255710.8592-0.23221,954,664,740.94
กองทุนรวมที่ลงทุนในประเทศ (แบบกำหนดอายุโครงการ) (Domestic Mutual Fund (Term Fund and Roll Over Fund))
KTSIV6M1 21/10/255711.6025+0.0155246,531,358.46
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 21/10/255715.9642-0.002015.9643ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,051,982,305.62
TOF2 21/10/255714.5966+0.001314.5967ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,253,746,152.75
TTPF 21/10/25571,396.6498-0.0640529,178,307.15
TTPF2 21/10/2557467.9040+2.50651,318,884,721.01
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 21/10/255743.9087-0.0997321,878,432,500.99
VAYU1B 21/10/255743.9087-0.0997321,878,432,500.99

Go To Tp