ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุน ประจำวันที่ 18 เมษายน 2557
  • ข้อมูล ณ วันที่
  • (dd/mm/yyyy)
  • (หน่วย : บาท)

กองทุน ข้อมูล ณ วันที่
(วัน/เดือน/ปี)
มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง ราคาขาย ราคารับซื้อคืน มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund)
KTSV 18/04/255710.9236+0.000510.923710.92361,565,481,158.67
KTSS 18/04/255712.1289+0.000812.129012.128929,086,518,133.10
กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund)
KT-ST 18/04/255710.7909+0.001110.791010.79092,328,863,738.50
KTPLUS 18/04/255710.1983+0.000610.198410.19835,641,567,538.40
KTFIX-1Y3Y 18/04/255710.1176+0.001510.117710.1176620,821,862.00
KTDF 18/04/255711.7017+0.001811.701811.701737,582,695.68
KTILF 18/04/25579.2433+0.00119.24809.2387965,776,983.79
กองทุนผสม (Mixed Fund)
KT-FLEX 18/04/25579.4037+0.03699.40389.40373,880,447,207.10
KT-OPP-A 18/04/255710.8159-0.0047286,893,065.66
KT-OPP-D 18/04/255710.8158-0.0046213,101,699.01
กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF)
ESET50 18/04/255796.4239+0.103596.423996.4239115,708,746.37
EBANK 18/04/25575.3620+0.00355.36205.3620206,438,128.97
ECOMM 18/04/25575.6405-0.01085.64055.6405129,732,942.01
EFOOD 18/04/25574.8773+0.01454.87734.877387,792,563.35
EICT 18/04/25576.5330+0.06946.53306.533065,330,876.35
ENY 18/04/25575.1707-0.00905.17075.1707501,559,550.21
CHINA 17/04/25574.7384-0.03524.76304.7139251,616,872.16
HK 17/04/25574.8695-0.00454.89494.844320,780,275.53
GLD 17/04/25571.8621-0.00861.87191.8525422,111,757.16
กองทุนตราสารทุน (Equity Fund)
KTSF 18/04/255710.1401+0.018210.140210.1401505,357,667.08
KTEF 18/04/255713.9251+0.050013.925213.9251164,305,353.24
KT-HiDiv 18/04/25579.8233+0.01399.89719.798741,996,392.40
KTSE 18/04/255712.4825+0.045112.482612.48251,582,568,118.23
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (Foreign Investment Fund : FIF)
KTIL 16/04/255715.0324+0.023615.258015.032466,462,532.26
KT-BOND 11/04/255711.5600-0.004911.646811.5600283,376,798.55
KT-WCORP 17/04/255710.3746-0.016410.452510.374646,712,163.39
KT-AGRI 17/04/255710.2586+0.017110.412610.258644,212,752.00
KT-Energy 17/04/255714.2490+0.037014.462814.2490341,665,117.93
KT-FINANCE 17/04/255712.6090+0.066712.798212.609064,483,090.27
KT-MINING 11/04/25576.8882-0.06986.99166.888282,761,990.95
KT-PRECIOUS 11/04/25574.3521-0.06414.41754.3521122,039,479.44
KT-OIL 17/04/25578.5219+0.01668.53058.5219125,758,027.47
KT-GOLD 17/04/255710.0034-0.056610.02859.9784269,660,637.46
KT-PROPERTY 11/04/255712.3218-0.122012.506712.3218438,036,340.38
KT-EURO 17/04/255710.2405+0.035110.394210.2405865,545,153.13
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund : RMF)
RMF4 18/04/255710.9324+0.000610.932510.9324503,210,397.24
RMF3 18/04/255713.0201+0.003313.020213.02012,570,561,461.70
RMF2 18/04/255713.5082+0.001713.508313.5082933,120,381.63
KT-BOND RMF 11/04/255710.1020+0.002210.102110.102072,802,936.84
RMF1 18/04/255749.2050+0.076749.205149.20501,332,981,065.19
KT-HiDiv RMF 18/04/255710.9113+0.015610.911410.9113113,466,642.52
KTSE-RMF 18/04/255711.5398+0.038911.539911.5398459,835,402.05
KSRMF 18/04/255723.5057+0.179623.505823.5057113,343,953.96
KT-GOLD RMF 17/04/25579.4819-0.05379.48209.4819423,563,749.91
KT-PROPERTY RMF 11/04/255710.6062-0.099010.606310.606278,573,043.12
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF)
KTLF70/30 18/04/255730.0959+0.039530.096030.09593,775,029,764.04
KSET50LTF 18/04/255720.2861+0.021720.286220.2861661,287,353.05
KTLF 18/04/255723.1156+0.041223.115723.11562,988,140,324.65
KSLTF 18/04/255723.6127+0.183023.612823.6127160,619,405.91
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund)
CPTGF 28/02/255710.3211+0.06449,980,506,817.90
DTCPF 28/02/255710.4434-0.29144,275,541,414.24
TCIF 28/02/255712.4284-0.079127,504,096,774.84
TLGF 28/02/255711.2514+0.060326,297,919,121.96
TRIF 28/02/255713.2170+0.068721,001,870,068.02
TTLPF 28/02/255710.7983-0.22771,943,697,213.03
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน (Non-Retail Fund)
TOF 18/04/255716.0681+0.021616.0682ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,074,720,194.53
TOF2 18/04/255715.4277+0.022815.4278ประกาศเฉพาะราคารับซื้อคืน ทุกวันทำการแรกของสัปดาห์1,325,091,896.59
TTPF 18/04/25571,532.5086+12.9162580,654,028.36
TTPF2 18/04/2557322.0417+5.37141,495,323,545.95
กองทุนรวมวายุภักษ์ (Vayupak Fund)
VAYU1 18/04/255739.7180+0.0600291,157,812,846.73
VAYU1B 18/04/255739.7180+0.0600291,157,812,846.73

Go To Tp