Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว : KTLF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 03/07/2558 : 24.5215
#กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว: KTLF
ประเภทกองทุน กองทุนรวมตราสารทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน  
ระดับความเสี่ยง
กองทุน
6
นโยบายการลงทุน นำเงินไปลงทุนในหุ้นสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม รวมทั้งลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ / หรือ เงินฝากตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้กับกองทุนรวม โดยกองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative) และตราสารหนี้ที่มีการจ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับตัวแปร (Structure Note)
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งแรก 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อครั้งถัดไป 500 บาท
วัน-เวลาทำการซื้อขายหน่วยลงทุน ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ - 15.30 น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขาย
หน่วยลงทุนอื่นๆ ผ่านระบบ Internet trading : KTAM SMART TRADE ( www.ktam.co.th )
วันที่รับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน   T+4
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
1.60 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแล
ผลประโยชน์ 
0.05 %ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน 0.12 %ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุนผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 )
กองทุนย้อนหลัง
3 เดือน
ย้อนหลัง
6 เดือน
ย้อนหลัง
9 เดือน
ย้อนหลัง
1 ปี
ย้อนหลัง
3 ปี
นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
KTLF-5.25%-5.73%-1.73%7.39%37.63%209.39%
Benchmark*-5.73%-6.14%-4.20%5.67%32.06%133.85%
* AIMC Benchmark คำนวณจากดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : KTLF

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
29 พ.ค. 57 9 มิ.ย. 5723.40400.4000 บาท/หน่วย
21 พ.ค. 56 3 มิ.ย. 5625.00220.4000 บาท/หน่วย
24 ต.ค. 55 31 ต.ค. 5521.06071.0000 บาท/หน่วย
15 ก.พ. 55 29 ก.พ. 5519.73720.5000 บาท/หน่วย
4 พ.ค. 54 10 พ.ค. 5419.01850.30 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 10 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 3.7500 บาท

More

Go To Tp