Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ : KT-PIF RMF

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 25/05/2560 : 9.6171
กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล เพื่อการเลี้ยงชีพ : KT-PIF RMF
ประเภทกองทุน กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ระดับความเสี่ยงกองทุน 5
นโยบายการลงทุน กองทุนเน้นลงทุนในลงทุนในหลักทรัพย์และทรัพย์สินทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ / โครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอยู่ระหว่างการกระจายการถือหน่วยลงทุนหรือเปิดเสนอขายครั้งแรก โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
นโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่จ่ายเงินปันผล
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน (ช่วง IPO) 500 บาท
มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อหน่วยลงทุน (หลังช่วง IPO และ ซื้อครั้งต่อไป) 500 บาท
การขาย-รับซื้อคืนหน่วยลงทุน ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุนภายในเวลา 15.30 น.
วันที่ชำระค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุน ภายใน 5 วันทำการซื้อขาย
ค่าธรรมเนียมการจัดการ ไม่เกิน 3.00% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บที่ 1.50%ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ ไม่เกิน 0.07% ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน ไม่เกิน 0.50% ต่อปี (ปัจจุบันเรียกเก็บที่0.10%ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการขาย ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน ไม่เกิน 2.00% ต่อปี (ปัจจุบันไม่เรียกเก็บ)

เอกสารเผยแพร่

More

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 0.00

Go To Tp