Close
 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส-I : KTFIXPLUS-I

หน่วย : บาท

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ 25/04/2560 : 11.6110

 

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส: KTFIXPLUS-I

ประเภทกองทุน กองทุนเปิดตราสารหนี้รับซื้อคืนหน่วยลงทุน

ระดับความเสี่ยง
กองทุน

4
นโยบาย
การลงทุน
 
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่ เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผล โดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต. ประกาศกำหนด หรือเห็นชอบให้ลงทุนได้ ที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ โดยกองทุนอาจพิจารณานำเงินไปลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (Hedging) จากอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน
นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล
มี เฉพาะชนิดจ่ายเงินปันผล (KTFIXPLUS-D) และชนิดผู้ลงทุนสถาบัน(KTFIXPLUS-I)
ไม่เกินปีละ 4 ครั้งในอัตราครั้งละไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นจริงในงวดบัญชีที่พิจารณาจ่ายเงินปันผล แต่ทั้งนี้ บริษัทจัดการ
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมจากกำไร
สะสมในงวดก่อน ๆ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณางดจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลเป็นอย่างอื่น หากบริษัทจัดการเห็นว่า
1. เงินปันผลต่อหน่วยที่จะจ่ายในงวดนั้นมีมูลค่าต่ำเกินไปไม่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
2. ผลจากการจ่ายเงินปันผลในงวดนั้นมีผลกระทบต่อมูลค่าหน่วยลงทุนหลังการจ่ายเงินปันผลอย่างไม่เหมาะสม
3. การจ่ายเงินปันผลในงวดปีใดๆ ทำให้มีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น
มูลค่าขั้นต่ำ
ในการซื้อ
หน่วยลงทุนครั้งแรก
1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำ
ของการสั่งซื้อ
ครั้งถัดไป
1,000 บาท
วัน- เวลา
ทำการซื้อ-ขาย
หน่วยลงทุน
ทุกวันทำการ ตั้งแต่เวลาเปิดทำการ – 15.30  น.
ธนาคารกรุงไทย และตัวแทนสนับสนุนการซื้อขายหน่วยลงทุนอื่นๆ
ผ่านระบบ  Internet  trading : KTAM  SMART  TRADE  ( www.ktamsmarttrade.com )
วันที่รับเงิน
ค่าขายคืนหน่วยลงทุน             
T+2          
         
ค่าธรรมเนียม
การจัดการ
ไม่เกิน 0.75% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
ผู้ดูแลผลประโยชน์
ไม่เกิน 0.0725% ต่อปี
ค่าธรรมเนียม
นายทะเบียน
หน่วยลงทุน
ไม่เกิน 0.12% ต่อปี

 


เอกสารเผยแพร่

กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
ผลดำเนินงานย้อนหลัง (สิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559 )
ผลตอบแทนKTFIXPLUS-I Benchmark 1
 ย้อนหลัง 3 เดือน -0.22% -6.80%
 ย้อนหลัง 6 เดือน 0.55% -2.68%
 ย้อนหลัง 9 เดือนN/A N/A
 ย้อนหลัง 1 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 3 ปี N/A N/A
 ย้อนหลัง 5 ปีN/A N/A
 ย้อนหลัง 10 ปี N/A N/A
 นับตั้งแต่
วันจดทะเบียน
กองทุน
0.16% -0.12%
* รายงานข้อมูลเปรียบเทียบผลการดำเนินงานแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์
* 1) Benchmark คำนวณจากอัตราผลตอบแทนจาก TBMA Government Bond Index ? 10 ปี (40%) และ อัตราผลตอบแทนจาก MTM Corporate Bond Index (A-) 10 ปี (20%) และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ระยะเวลา 1 ปี ของธนาคารพาณิชย์ 3 แห่ง ได้แก่ BBL KBANK และ SCB (20%) และ อัตราผลตอบแทนของ THBFIX 1 ปี (20%)
* เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
* ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

Duration อายุเฉลี่ยตราสาร

Modified Duration เฉลี่ย 1.45

ประวัติการจ่ายเงินปันผล : KTFIXPLUS-I

วันที่ปิดสมุดทะเบียน (DD/MM/YY)วันที่จ่ายปันผล มูลค่าต่อหน่วยลงทุน
ก่อนวันจ่ายปันผล
จำนวนเงินต่อหน่วย (ปันผล)
14 ก.ค. 59 26 ก.ค. 5911.51680.1800 บาท/หน่วย
จ่ายทั้งหมด 1 ครั้ง จำนวนเงินปันผลทั้งหมด 0.1800 บาท

Go To Tp